Innovations
Published: March 14, 2024
Innovations
Published: March 14, 2024

Joanna van Helmond: Safeguarding Ships with Innovative Antifoulings

Joanna van Helmond: Schepen beschermen met innovatieve antifoulings

Joanna van Helmond has been a part of our Protective & Marine Coatings (PMC) division for over two decades. She witnessed the development of biocide-free fouling release coatings and copper-free antifouling products before the shipping industry even recognized the need for this sustainably advantaged solution. Today, the market is prepared to embrace her innovations, and Joanna is eager to offer us a glimpse into the world of antifouling products, like the newly released PPG NEXEON™ 810, and show us how important they are for more sustainable marine transportation.

Sailing Towards Antifoulings

Joanna specialized in polymer chemistry and corrosion during her studies. Consequently, as she mentions, joining a paint company like ours after graduation seemed like the logical next step. Fast forward to today, and it has been 22 years since Joanna embarked on this journey. Over the course of her career, she has amassed expertise in various areas, including technical sales, product development and innovation. This diverse background has ultimately led her to her current position as the global product manager for antifouling, PMC.

"I ensure that our product range not only meets all market needs but also complies with regulatory requirements. My responsibilities extend to providing technical support for antifouling coating, both within the company and to customers."

Living in a Decarbonized Future

Antifouling products play a crucial role in safeguarding the integrity of a ship's structure, reducing greenhouse gas emissions through lower fuel consumption, and preventing the spread of invasive species globally. How is this possible?

"They protect the underwater parts of the ship from the settlement of marine fouling. Fouling increases the pull and weight of the ship, contributing to higher fuel consumption."

According to Joanna, the shipping industry can be a conservative market that evolves slowly. However, when change occurs, it is significant. During her time in the research and development lab, the team began developing their current sustainably advantaged product offerings: the biocide-free PPG SIGMAGLIDE® and the copper-free PPG Nexeon, both offering outstanding fouling resistance, instant smoothness and therefore significant greenhouse gas emissions savings.

Both these technologies that have existed for over 25 years were well ahead of what the market was asking for at that time. The market wasn't ready yet to embrace biocide-free and copper-free products, but the future we envisioned when developing those products is now finally here.

Joanna and her team anticipated the market's future direction. Undeterred, they continued refining the formulas step by step over two decades, finding excitement in every ship they coated. Today, the market is ready, and PPG boasts these two innovative, sustainably advantaged coatings technologies.

PPG-NEXEON-810-ultra-low-friction-copper-free-antifouling-coating.jpg

Future-ready: PPG Nexeon 810

Imagine a ship gliding through the water more smoothly than ever before. That’s what Nexeon 810, our latest innovative copper-free antifouling solution with a strong emphasis on performance, sustainability and aesthetics, does.

This copper-free marvel boasts an ultra-smooth surface that not only enhances power by up to 10% but also amplifies operational efficiency by up to 15%, as confirmed by independent tests*. The coating’s superior fouling control performance is instrumental in reducing fuel consumption and reducing greenhouse gas emissions by up to 25%**, aiding vessels in meeting the stringent carbon intensity indicator requirements set by the International Maritime Organization (IMO).

Joanna explains that the innovative binder technology of Nexeon 810 ensures controlled solubility and consistent performance throughout the vessel’s operational period. Nexeon 810 is also suitable for electrostatic application—a feature unparalleled in conventional antifouling products. This sustainable spraying method yields a uniform, ultrasmooth film and significantly diminishes overspray and waste, thereby cutting down on paint consumption and enhancing health and safety benefits.

“Our sustainably advantaged product development process allows for easier application and sustained coating performance, ensuring our customers’ vessels operate at their peak with reduced drag and emissions.”

ppg-2023-colorful-communities-uithoorn-netherlands-joanna-van-helmond.jpg
ppg-2023-colorful-communities-uithoorn-netherlands-volunteers.jpg

Our Expertise in Ship Coating Recommendations

With various antifouling and fouling release products in their portfolio, how does the team determine which one to recommend to a customer? Thanks to their expertise, the team knows what information to seek.

We need to get a full picture of a ship's activities: how often they remain idle and for how long, their average sailing speed and usual routes. With this information, we can select the right product.

Shipping decarbonization is a hot topic these days. Ship owners and operators are required to apply energy efficiency measures to comply with the new IMO measures, which aim to reduce greenhouse gas emissions.

Working alongside her colleagues, Joanna is not only assisting ship owners and operators in meeting these requirements today. She is also fostering the development of next generation sustainable fouling control products. And she sees no end in sight. At this point, Joanna is not exaggerating when she states that painting ships has gotten into her DNA.

*Following ISO 19030 and International Towing Tank Conference standards
**Compared to traditional antifoulings

Joanna van Helmond maakt al meer dan twintig jaar deel uit van onze divisie Protective & Marine Coatings (PMC). Ze was getuige van de ontwikkeling van biocidevrije aangroeiwerende (antifouling) coatings en kopervrije aangroeiwerende producten nog voordat de scheepvaartindustrie de noodzaak van deze duurzame oplossing inzag. Vandaag de dag is de markt bereid haar innovaties te omarmen en Joanna staat te popelen om ons een kijkje te geven in de wereld van de antifouling producten, zoals de onlangs uitgebrachte PPG NEXEON™ 810, en ons te laten zien hoe belangrijk ze zijn voor een duurzamer zeetransport.

Varen naar Antifoulings

Joanna specialiseerde zich tijdens haar studie in polymeerchemie en corrosie. Als gevolg daarvan, vertelt ze, leek het logisch om na haar afstuderen bij een verfbedrijf als het onze aan de slag te gaan. En nu is het 22 jaar geleden dat Joanna aan deze reis begon. In de loop van haar carrière heeft ze expertise opgebouwd op verschillende gebieden, waaronder technische verkoop, productontwikkeling en innovatie. Deze diverse achtergrond heeft haar uiteindelijk geleid naar haar huidige functie als de wereldwijde productmanager voor antifouling, PMC.

"Ik zorg ervoor dat ons productassortiment niet alleen voldoet aan alle behoeften van de markt, maar ook aan de wettelijke vereisten. Mijn verantwoordelijkheden strekken zich uit tot het bieden van technische ondersteuning voor antifouling coating, zowel binnen het bedrijf als aan klanten."

Leven in een Koolstofarme Toekomst

Antifoulings spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit van de scheepsconstructie, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door een lager brandstofverbruik en het voorkomen van de wereldwijde verspreiding van invasieve soorten. Hoe is dit mogelijk?

"Ze beschermen de onderwateronderdelen van het schip tegen aangroei. Door aangroei neemt de trekkracht en het gewicht van het schip toe, wat bijdraagt aan een hoger brandstofverbruik."

Volgens Joanna kan de scheepvaartindustrie een conservatieve markt zijn die langzaam evolueert. Als er echter verandering optreedt, is die aanzienlijk. Gedurende haar tijd in het onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium begon het team met de ontwikkeling van hun huidige duurzamere productaanbod: het biocidevrije PPG SIGMAGLIDE® en het kopervrije PPG Nexeon, die beide een uitstekende weerstand tegen aangroei, directe gladheid en daardoor aanzienlijke besparingen op broeikasgasemissies bieden.

Beide technologieën, die al meer dan 25 jaar bestaan, waren ver vooruit op wat de markt op dat moment vroeg. De markt was nog niet klaar om biocide- en kopervrije producten te omarmen, maar de toekomst die we voor ogen hadden toen we deze producten ontwikkelden, is nu eindelijk hier.

Joanna en haar team anticipeerden op de toekomstige richting van de markt. Ze lieten zich niet afschrikken en gingen twee decennia lang stap voor stap door met het verfijnen van de formules en werden enthousiast van elk schip dat ze van een coating voorzagen. Vandaag is de markt er klaar voor en kan PPG bogen op deze twee innovatieve, duurzamere coatingtechnologieën.

PPG-NEXEON-810-ultra-low-friction-copper-free-antifouling-coating.jpg

Klaar voor de Toekomst: PPG Nexeon 810

Stel je een schip voor dat soepeler dan ooit door het water glijdt. Dat is wat Nexeon 810 doet, onze nieuwste innovatieve kopervrije antifoulingoplossing met een sterke nadruk op prestaties, duurzaamheid en esthetiek.

Dit kopervrije wonder heeft een ultraglad oppervlak dat niet alleen het vermogen met 10% verhoogt, maar ook de operationele efficiëntie met 15%, zoals bevestigd door onafhankelijke tests*. De superieure fouling prestaties van de coating dragen bij aan de vermindering van het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen met 25%**, wat schepen helpt te voldoen aan de strenge eisen voor koolstofintensiteitsindicatoren van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Joanna legt uit dat de innovatieve bindmiddeltechnologie van Nexeon 810 zorgt voor een gecontroleerde oplosbaarheid en consistente prestaties gedurende de hele gebruiksperiode van het schip. Nexeon 810 is ook geschikt voor elektrostatische toepassing - een ongeëvenaarde eigenschap in conventionele antifouling producten. Deze duurzame spuitmethode levert een uniforme, ultrasoepele film op en vermindert overspray en afval aanzienlijk, waardoor minder verf wordt verbruikt en de gezondheids- en veiligheidsvoordelen toenemen.

"Ons ontwikkelingsproces duurzamere producten zorgt voor eenvoudiger aanbrengen en duurzame coatingprestaties, zodat de schepen van onze klanten optimaal kunnen presteren met minder weerstand en uitstoot."

ppg-2023-colorful-communities-uithoorn-netherlands-joanna-van-helmond.jpg
ppg-2023-colorful-communities-uithoorn-netherlands-volunteers.jpg

Onze Expertise in Scheepscoating Advies

Met verschillende antifouling en fouling release producten in hun portfolio; hoe bepaalt het team welke het aan een klant moet aanbevelen? Dankzij hun expertise weet het team welke informatie ze moeten zoeken.

We moeten een volledig beeld krijgen van de activiteiten van een schip: hoe vaak en hoe lang ze stilliggen, hun gemiddelde vaarsnelheid en gebruikelijke routes. Met deze informatie kunnen we het juiste product selecteren.

Het koolstofarm maken van de scheepvaart is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Scheepseigenaren en -exploitanten zijn verplicht om energie-efficiëntiemaatregelen toe te passen om te voldoen aan de nieuwe IMO-maatregelen, die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Samen met haar collega's helpt Joanna niet alleen scheepseigenaren en operators om vandaag de dag aan deze eisen te voldoen. Ze stimuleert ook de ontwikkeling van de volgende generatie duurzame antifouling producten. En het einde is nog niet in zicht. Joanna overdrijft niet als ze zegt dat het schilderen van schepen in haar DNA zit.

*Volgens ISO 19030 en de normen van de International Towing Tank Conference
**Vergeleken met traditionele antifoulings

Dit artikel is vertaald uit het Engels en is uitsluitend bedoeld als leeshulp.

Related posts

Robin Peffer: The Sky Is No Longer the Limit for Electrocoat
Robin Peffer: The Sky Is No Longer the Limit for Electrocoat
Beppe Casalini: Future of Mixing Paint Is Smart and Magical
Beppe Casalini: Future of Mixing Paint Is Smart and Magical
Adam Riley: Producing Mini Sponges That Prolong Shelf Life
Adam Riley: Producing Mini Sponges That Prolong Shelf Life
Javier Benatuil: Enhancing Road Safety in Latin America
Javier Benatuil: Enhancing Road Safety in Latin America
Back to top