Community
Published: December 19, 2019
Community
Published: December 19, 2019

Creating the First Ever Pocket Park in Wroclaw

Tworzenie Pierwszego w Historii Parku Kieszonkowego we Wrocławiu

Monika Hojda is the office manager at PPG Global Business Services in Wroclaw, Poland. She is responsible for administration and corporate culture, but her favorite role is managing corporate social responsibility events.

Part of my job is to activate employees to get involved in corporate events. Sometimes I need to be very creative!
Having previously worked for a children’s foundation, charity work is very important to her.

Therefore, Monika was excited to get involved in a COLORFUL COMMUNITIES® project that would bring some much-needed cheer and relaxation to her local area.

A Neglected and Wasted Space

The project called “Meadow on Wiejska” was to create a pocket park full of colors at the Wiejska street, located at the Oporow estate in Wroclaw, Poland, where some of our colleagues live. The whole area looked really sad and neglected, covered in old advertising banners.

With the increasingly hot summers, local people, especially the elderly, need shaded resting spots in areas with shops and offices. When Wroclaw University of Technology suggested the spot could be an ideal candidate to become a pocket park, Monika was able to envision how Meadow on Wiejska could achieve this.

Our goal was to create a place full of colors, which would always cheer people up.

To achieve this wonderful transformation, we partnered with the Society of Friends of Oporow and Oporow Estate Council. In addition, Professor Drapella-Hermansdorfer from Department of Shaping Environment at the Wroclaw University of Technology, along with her students, became responsible for the architectural side of the project.

No Corner Left Un-Colored

For four days in October, a gallant 50 PPG volunteers turned up and armed themselves with SIGMA COATINGS® and DEKORAL® product innovations.

The volunteers did a really great job! Even the cooler days did not bother them – they dedicated themselves one hundred percent!

They got busy painting the entrance gate, the wall, the fence, and some huge pots. For some, painting would have been enough, but not so for this team! The volunteers also added flowerpots, wooden fences, wooden beams, sunshades, and trellises to provide seating and shade for visitors.

The Good Fairy of the Wroclaw Community

The Community Council in that city area is very active, and Monika feels the work the team did was a token of gratitude for what they do for the community every day. With the new pocket park now opened, they have a new place in which they can share their ideas.

The place had been waiting a long time to be renovated. Working on this communal space brought us together with new people and created such good energy. We have made an unusual place in the colors of spring, so that the residents have a place to meet, relax, and feel as if they’re in their own garden.
Professor Alina Drapella-Hermansdorfer

One PPG for Wroclaw

This was the most complex project that Monika has worked on and she learned a lot along the way. It has proved to her the power of teamwork, project management skills, and “the importance of a well-prepared Excel file”. What is more, Monika can now add painting fences to her technical skills. Even though it was the first time she undertook such a task, it turned out at an A+ level!

It was a great teambuilding experience. People across departments from two Wroclaw units, both PPG Deco Polska Architectural Coatings and PPG GBS Poland, worked together, and all of us really felt that we are One PPG.

Monika is proud of the project and of the people who helped make it happen – and with good reason. Not only does it epitomize what Colorful Communities is all about, but it was a big success.

Learn more about Colorful Communities initiative here.

Monika Hojda jest menedżerem biura PPG Global Business Services we Wrocławiu. Do jej codziennych obowiązków należą administracja oraz kultura korporacyjna, ale jej ulubioną rolą jest zarządzanie wydarzeniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Częścią mojej pracy jest aktywowanie pracowników do angażowania się w imprezy firmowe, dlatego czasami muszę być bardzo kreatywna!
Pracując wcześniej dla jednej z fundacji dla dzieci, działalność charytatywna jest dla niej bardzo ważna.

W związku z tym, Monika była podekscytowana, że mogła zaangażować się w projekt COLORFUL COMMUNITIES®, który mógł wnieść do jej lokalnej okolicy tak wiele potrzebnej radości i upragnionego relaksu.

Zaniedbana i Zmarnowana Przestrzeń

Celem projektu było stworzenie parku kieszonkowego pełnego kolorów - „Łączka na Wiejskiej”, na wrocławskim osiedlu Oporów, na którym mieszkają niektórzy z naszych kolegów. Cały teren pokryty był starymi banerami reklamowymi oraz wyglądał naprawdę smutnie i zaniedbanie.

Wraz z coraz bardziej upalnym latem, miejscowi mieszkańcy, zwłaszcza osoby starsze, potrzebowały zacienionych miejsc do odpoczynku w pobliżu sklepów i biur. Kiedy Politechnika Wrocławska zasugerowała, że to miejsce mogłoby idealnie sprawdzić się jako park kieszonkowy, Monika od razu wyobraziła sobie, jak Łączka na Wiejskiej staje się właśnie takim miejscem.

Naszym celem było stworzenie miejsca pełnego kolorów, które zawsze mogłoby rozweselać ludzi.

Aby móc osiągnąć tą cudowną transformację, nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Oporowa i Radą Osiedla Oporów. Ponadto, Profesor Alina Drapella-Hermansdorfer z Wydziału Architektury z Zakładu Kształtowania Środowiska Politechniki Wrocławskiej wraz ze swoimi studentami, stała się odpowiedzialna za architektoniczną stronę projektu.

Żaden Kąt Nie Pozostał Bez Kolorów

W trakcie czterech październikowych dni, 50 dzielnych wolontariuszy z PPG uzbrojonych w nasze produkty SIGMA COATINGS™ i DEKORAL®, zabrało się do działania.

Wolontariusze wykonali naprawdę świetną robotę! Nawet chłodniejsze dni ich nie zniechęciły – dali z siebie sto procent!

Zajęli się malowaniem bramy wejściowej, ściany, ogrodzenia i kilku wielkich donic ogrodowych. Dla niektórych samo malowanie może i byłoby wystarczające, ale nie dla tego zespołu! Wolontariusze ustawili również doniczki, dodali drewniane ogrodzenia oraz belki, a także parasole przeciwsłoneczne i kraty, aby zapewnić miejsca siedzące i cień dla odwiedzających.

Dobra Wróżka Wrocławskiej Społeczności

Rada Osiedla w tej części miasta jest bardzo aktywna, dlatego według Moniki, praca wykonana przez zespół wolontariuszy, była wyrazem wdzięczności za to, co Rada robi na rzecz społeczności każdego dnia. Po otwarciu parku kieszonkowego, ludzie zyskali nowe miejsce, w którym mogą dzielić się swoimi pomysłami.

To miejsce bardzo długo czekało na remont. Praca nad tą wspólną przestrzenią zbliżyła nas do nowych ludzi i stworzyła niesamowicie dobrą energię. Stworzyliśmy niezwykłe miejsce pełne wiosennych barw, które posłuży mieszkańcom za miejsce do spotkań i relaksu, a jednocześnie sprawi, że będą czuli się, jakby byli we własnym ogrodzie.
Profesor Alina Drapella-Hermansdorfer

“One PPG” dla Wrocławia

To był najbardziej złożony projekt, nad którym Monika miała możliwość pracować, dzięki czemu nauczyła się bardzo wiele. Udowodniło jej to siłę, jaka drzemie w pracy zespołowej i w umiejętnościach zarządzania projektami oraz „wagę dobrze przygotowanego pliku Excel”. Co więcej, do swoich technicznych umiejętności, Monika może teraz dopisać także malowanie ogrodzeń i mimo, że był to pierwszy raz, kiedy to podjęła się takiego zadania, wyszło jej to na piątkę z plusem!

To było wspaniałe doświadczenie w budowaniu zespołu. Ludzie z różnych działów dwóch wrocławskich oddziałów, zarówno PPG Deco Polska Architectural Coatings, jak i PPG GBS Polska, pracowali razem i wszyscy naprawdę czuliśmy, że jesteśmy „One PPG”.

Monika jest dumna zarówno z projektu, jak i z ludzi, którzy pomogli go zrealizować – i to nie bez powodu. Ukończony projekt nie tylko uosabia to, na czym polega idea Colorful Communities, ale jest też ogromnym sukcesem.

Related posts

Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Back to top