Customers
Published: January 19, 2022
Customers
Published: January 19, 2022

Weronika Unleashes the Power of Knowledge-Sharing!

Weronika Uwalania Moc Dzielenia Się Wiedzą!

Weronika Pezda, our IT project management specialist, talks to us about diversity in the technology field, her professional and personal development, and being accepted as a young intern with much to learn and offer. Get to know the sprinting talent behind the Data Innovation Through Inspiration conference!

Motivated by Challenges, Lessons Learned and the Team

Weronika joined us in the Global Business Services facility (GBS) in Wroclaw, Poland, as an intern in November 2020. Just six months later, she became our IT junior project manager, managing our Power BI Client Link application. She says these past 13 months have been very demanding, but the challenges and lessons therein are one of the things that motivate her – another is her team.

I have a really nice team. You spend eight hours at work, so whom you spend that time with is important. You need a good team with good people around you.

Weronika has been involved in many projects since she joined. She helped set up the Azure DevOps tool, scrum and Agile implementation, and was leading the team sprints. She also worked with Marcin Kluczka, senior IT manager and her mentor, on the project portfolio folder for 2022.

Marcin always helps me and encourages my self-development, asking what areas I wish to grow in and offering me space to do that.

Meanwhile, Weronika is still studying informatics in business at the Wroclaw University of Economics, currently writing her thesis for her master’s degree.

Organizing Our First Global Data Conference

Alongside her IT tasks, Weronika has been helping to organize the first-ever conference dedicated to data, which took place at the end of September 2021 at the GBS facility in Wrocław.

The theme was data, specifically Power BI and Data Lake technologies, as well as project and business tools supporting the area of reporting and data visualization. There were 30 sessions presented across three tracks – business, technical and (project) management.

The idea for the conference came from Marcin Kluczka, who “wanted to inspire people” through the sharing of knowledge and experience across the organization.

Planning started in April and was supported by members of the EMEA IT Front Line Data & Reporting team. A lot of time and effort went into the organization, especially paying attention to keeping people COVID safe.

ppg-2021-data-inspiration-through-innovation-conference-marcin-kluczka-wroclaw-poland.jpg
ppg-2021-data-inspiration-through-innovation-conference-wroclaw-poland-agile-card-game.jpg
ppg-2021-data-inspiration-through-innovation-conference-wroclaw-poland-agile-card-game-2.jpg
ppg-2021-weronika-pezda-data-inspiration-through-innovation-conference-wroclaw-poland-2.jpg

Bringing Teams Together and Sharing Knowledge

Over 70 colleagues gathered for the conference in person and more than 100 colleagues around the world also attended the conference virtually.

In-person participants had the unique chance to play a specially designed card game by our colleagues Kacper Paradziej, IT manager, and Lukasz Palmowski, Digital Asset Management (DAM) project manager, for one of the workshops that taught Agile methodology concepts.

People wrote to tell me they had an amazing time and learned a lot. One team attending had been working together for two or three years but they met in person for the first time at the conference!

Weronika and Marcin wish for the event to become a regular thing. They say it doesn’t even have to take the form of a conference – just an event for the sharing of knowledge. For their own part, Marcin tells us:

We would like to organize a similar event focusing on product information management. Not just locally in the EMEA region, but from a global perspective.

Inclusivity Concerns Were Swept Away

Weronika is an advocate of the PPG Poland internship program as it supports diversity in the field and “creates an environment that helps you get training and where everyone wants to help you”. She is impressed with how it is growing and that most interns are offered permanent positions.

More women are in developer or technical roles now, inspiring even more women to consider similar careers, and the universities actively encourage it.

As a matter of fact, the diversity issue she was more worried about when joining was age.

I was scared that older colleagues would think that I was young and incapable. But I have been here a year and have never once been shown disrespect.

Bringing the User Experience to the Forefront

As if all this time spent working with technology wasn’t enough, Weronika even works on her own User Experience (UX) design projects in her spare time. She also wrote her diploma thesis on it. For her, it is an essential ingredient for helping bring a true Agile life to the workplace. Weronika feels that by always verifying that everything is covering the needs of the user and reflecting their opinions, she can achieve a powerful UX and Agile combo.

Agile’s goal is to react to the changing environment and users’ needs. And UX is more about testing and researching if those needs are accurate. So those two areas should cooperate to reflect the opinions of the users, and those are my team members.

Weronika Pezda, nasza specjalistka zarządzania projektami IT, opowiada nam o różnorodności w obszarze technologicznym i akceptacji jakiej doświadczyła jako młoda stażystka, która chciała się wiele nauczyć, ale też miała wiele do zaoferowania. Poznajcie naszą utalentowaną koleżankę, która przyczyniła się do organizacji konferencji Data Innovation Through Inspiration!

Zmotywowana przez Wyzwania, Zdobytą Wiedzę i Zespół

Weronika dołączyła do zespołu Global Business Services (GBS) we Wrocławiu w listopadzie 2020 jako stażystka. Zaledwie pół roku później objęła stanowisko młodszego menedżera projektów IT, na którym zarządzała aplikacją Power Bi Client Link. Weronika mówi, że te 13 miesięcy były bardzo wymagające, ale wyzwania i doświadczenie, jakie zdobyła są jej głównym motywatorem – podobnie jak zespół, w którym pracuje.

Mam wyjątkowo miły zespół. W pracy jesteśmy 8 godzin, więc ma znaczenie z kim spędzamy ten czas. Do dobrej atmosfery potrzebny jest odpowiedni zespół z dobrymi ludźmi wokół Ciebie.

Od czasu dołączenia do firmy Weronika była zaangażowana w wiele projektów. Pomogła skonfigurować narzędzie Azure DevOps, wdrożyć metodologie scrum i Agile oraz prowadziła sprinty zespołowe. Pracowała również z Marcinem Kluczką, starszym menedżerem IT, który jest jej mentorem, nad portfolio projektów na 2022 rok.

Marcin nieustannie mi pomaga i zachęca do samorozwoju. Pyta mnie w jakich obszarach chcę się doskonalić i oferuje mi przestrzeń do takiego rozwoju.

W międzyczasie Weronika nadal studiuje informatykę na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i aktualnie przygotowuje swoją pracę magisterską.

Organizacja Naszej Pierwszej Globalnej Konferencji Dotyczącej Danych

Równolegle z zadaniami IT Weronika pomagała w organizacji pierwszej w historii konferencji poświęconej danym, która odbyła się pod koniec września 2021 r. we wrocławskim GBS.

Tematem były dane, w szczególności technologie Power BI i Data Lake oraz narzędzia projektowe i biznesowe wspierające obszar raportowania i wizualizacji danych. Odbyło się 30 sesji w trzech obszarach – biznesowym, technicznym i zarządzania (projektami).

Pomysł na konferencję wyszedł od Marcina Kluczki, który „chciał inspirować ludzi” poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w całej organizacji.

Planowanie rozpoczęło się w kwietniu i było wspierane przez członków zespołu EMEA IT Front Line Data & Reporting. W organizację konferencji włożono dużo czasu i wysiłku, szczególnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo związane z COVID-19.

ppg-2021-data-inspiration-through-innovation-conference-marcin-kluczka-wroclaw-poland.jpg
ppg-2021-data-inspiration-through-innovation-conference-wroclaw-poland-agile-card-game.jpg
ppg-2021-data-inspiration-through-innovation-conference-wroclaw-poland-agile-card-game-2.jpg
ppg-2021-weronika-pezda-data-inspiration-through-innovation-conference-wroclaw-poland-2.jpg

Spotkanie Zespołów i Dzielenie Się Wiedzą

Ponad 70 osób uczestniczyło w konferencji osobiście, a ponad 100 uczestników z całego świata wzięło udział w konferencji wirtualnie.

Ci, którzy w konferencji brali udział osobiście mieli niepowtarzalną okazję zagrać w grę karcianą specjalnie zaprojektowaną przez naszych kolegów Kacpra Paradzieja, kierownika ds. IT oraz Łukasza Palmowskiego, kierownika projektu DAM. Gra była wykorzystywana podczas jednego z warsztatów uczących metodyki Agile.

Ludzie pisali do mnie, że świetnie się bawili i dużo się nauczyli. Jeden z uczestników podkreślił, że pracował z inną osobą przez dwa lub trzy lata, ale po raz pierwszy spotkali się osobiście na konferencji!

Weronika i Marcin chcą, aby impreza nabrała charakteru cyklicznego. Mówią, że nie musi to nawet przybrać formy konferencji – wystarczy wydarzenie służące dzieleniu się wiedzą. Ze swojej strony Marcin mówi nam:

Chcielibyśmy zorganizować podobne wydarzenie skupiające się na zarządzaniu informacją o produktach. Nie tylko lokalnie w regionie EMEA, ale z perspektywy globalnej.

Obawy o Akceptację Szybko Się Rozwiały

Weronika jest orędowniczką polskiego programu stażowego PPG, ponieważ wspiera on różnorodność i „tworzy środowisko, które pomaga zdobywać wiedzę i miejsce, gdzie każdy chce Ci pomóc”. Jest pod wrażeniem tego, jak program się rozwija i że większość stażystów otrzymuje oferty pracy na stałe.

Więcej kobiet zajmuje teraz stanowiska deweloperów lub techniczne, co inspiruje jeszcze więcej dziewczyn do rozważenia podobnych ścieżek kariery, a uniwersytety aktywnie do tego zachęcają.

W rzeczywistości kwestią, którą najbardziej się martwiła, kiedy dołączyła do PPG, był wiek.

Bałam się, że starsi koledzy pomyślą, że jestem młoda i brakuje mi wiedzy. Ale jestem tu od roku i ani razu nie okazano mi braku szacunku.

Doświadczenia Użytkownika Na Pierwszym Planie

Jakby cały ten czas spędzony na pracy w IT nie wystarczał, Weronika w wolnym czasie zajmuje się własnymi projektami User Experience (UX). Temu zagadnieniu poświęcona była też jej praca licencjacka. Dla niej jest to niezbędny składnik pomagający wprowadzić w życie „zwinność” w miejscu pracy. Weronika czuje, że weryfikując, czy wszystko zaspokaja potrzeby użytkownika i odzwierciedla jego opinie, może wydobyć wszystko co najlepsze z UX i Agile.

Celem Agile jest reagowanie na zmieniające się środowisko i potrzeby użytkowników. A UX to bardziej testowanie i badanie, czy te potrzeby są trafne. Więc te dwa obszary powinny współpracować, aby odzwierciedlić opinie użytkowników.

Related posts

Min Chong Lee: Deep Diving in the Data Lake
Min Chong Lee: Deep Diving in the Data Lake
Lucas Restrepo: Transforming the Motorcycle Industry in the Andean Region
Lucas Restrepo: Transforming the Motorcycle Industry in the Andean Region
Stéphane Grégoire: Modeling the Architectural Face of Belgium
Stéphane Grégoire: Modeling the Architectural Face of Belgium
Meghan Barrera: Transformative Leadership in the Refinish Industry
Meghan Barrera: Transformative Leadership in the Refinish Industry
Back to top