Innovations
Published: March 22, 2021
Innovations
Published: March 22, 2021

Cees Is Spinning a Wooden Web of Innovation

Cees Spint een Houten Web van Innovatie

Now in his 25th year with us, there’s nothing Cees Brandjes and his ‘dream team’ in Amsterdam, the Netherlands, doesn’t know about wood coatings. What drives innovation in the world of wood coatings? And how is his team helping to push the sector into a more sustainable space?

The Spider with a Web of Wood

Cees Brandjes works as PPG Centre of Excellence (CoE) manager for wood coatings. His team of paint developers drive new and innovative developments for wood surfaces. They also collaborate closely with the portfolio development team.

While the portfolio development team is responsible for short-term developments (<1 year) and new products in existing product lines, Cees’ wood development team takes care of longer-term innovative developments (2-3 years) and test drills.

Both teams work on solvent-based and water-based trim paints and wood care formulations, developing new wood coatings for professional trade, DIY and retail customers across Europe.

I have an excellent team and dedicated colleagues. Working in ‘dream teams’, as we call them, as ‘One PPG’ really motivates me to bring new innovative products onto the market.

Cees works alongside the technical product management and supply teams in relation to developments and potential innovations. He says he feels like a “spider in the web of all new wood coating developments”.

Bringing projects to a successful end makes my job interesting.

The Innovation Station of Wood Coatings

The innovations that the wood development team works on are based on customer needs, own Research & Development ideas, as well as ideas from other PPG teams. They take around 2-3 years to develop and could be new opaque wood paints or transparent wood stains. They might dry faster, have better durability, improved application or any other feature you might think of!

We are always exploring whether we could use other PPG innovations in our wood coatings, and the other way around, following the ‘Search and Reapply’ technique.

The team recently developed the paints for the PPG SprayMaster®, a new low-pressure spray system with paint cartridges that was launched in the Netherlands on March 1, 2021. Cees expects it to be “revolutionary to the professional paint market.”

He is excited about the many upcoming development and innovation projects currently in the pipeline. Cees wishes he could already tell us more about them, but we will have to wait and see!

The Role Of Legislation in Innovation

When Cees started in the wood coatings team, he remembers they focused most developments on improving solvent-based formulations as water-based formulations were considered lower performing.

When the Netherlands enforced a new legislation prohibiting professional painters from using solvent-based paints inside, it initiated many water-based developments (in particular, our very successful SIGMA COATINGS® S2U Nova technology platform). 

Later, the new European VOC (volatile organic compounds) legislation instigated changes to almost all solvent-based formulations, which resulted in a slower drying time. Cees’ team responded by developing fast-drying solvent-based alkyds. The first of which, Sigma Coatings Rapid Gloss, was a great success.

We were very #PPGProud to win the PPG Innovation Award in 2016 for our Rapid product line and PPG Sustainability Awards in 2019 and 2020 for two other Rapid launches.

Looking Toward a More Sustainable Future

Looking ahead, Cees sees legislation continuing to be important to development, especially with the European Green Deal legislation and REACH regulation forcing more change.

There is a clear trend toward more sustainable solutions, using more sustainable raw materials, changing production processes, improving application efficiencies and extending the service life of our wood products.

Cees is particularly proud of Sigma Coatings S2U Allure, the high-performance solvent-based exterior wood coating that comes with a 10-year guarantee. It won a PPG Sustainability Award in 2013 and is still one of our best-selling products in the Netherlands.

He has two catchphrases that help him stay positive and open minded in everything he does: “Yes we can” and “Just do it”. No wonder he works in innovation!

In zijn 25e jaar bij ons is er niets dat Cees Brandjes en zijn team in Amsterdam, Nederland, niet weten over houtcoatings. Hij vertelt ons wat innovatie in de wereld van houtcoatings drijft en hoe zijn team helpt om de sector duurzamer te maken.

De Spin met een Web van Hout

Cees Brandjes werkt als PPG Centre of Excellence (CoE) manager hout. Zijn team van verfontwikkelaars werkt aan nieuwe en innovatieve ontwikkelingen voor toepassing op hout en zij werken ook nauw samen met het portfolio development team.

Terwijl het portfolio development team verantwoordelijk is voor korte-termijn-ontwikkelingen (<1 jaar) en nieuwe producten in bestaande productlijnen, zorgt het houtontwikkelingsteam van Cees voor innovatieve ontwikkelingen op langere termijn (2-3 jaar) en uitvoeren van test drills.

Beide teams werken aan oplosmiddelhoudende en watergedragen houtverven en beitsen en ontwikkelen nieuwe producten voor de professionele vakhandel, de doe-het-zelfsector en de detailhandel in heel Europa.

Ik heb een uitstekend team en toegewijde collega's. Het werken in 'dream teams', zoals wij ze noemen, als 'One PPG' motiveert mij echt om nieuwe innovatieve producten op de markt te brengen.

Cees werkt samen met de diverse technische productmanagement- en supply teams met betrekking tot ontwikkelingen en potentiële innovaties. Hij zegt zich te voelen als een "spin in het web van alle nieuwe houtcoatingsontwikkelingen".

Projecten tot een goed einde brengen maakt mijn baan interessant.

Het Innovatiecentrum voor Houtcoatings

De innovaties waaraan het houtontwikkelingsteam werkt, zijn gebaseerd op de behoeften van de klant, eigen Research & Development-ideeën en ideeën van andere PPG-teams. De ontwikkeling duurt ongeveer 2-3 jaar en kan bestaan uit nieuwe dekkende houtverven of transparante houtbeitsen. Ze kunnen sneller drogen, duurzamer zijn, makkelijker te verwerken zijn of elke andere eigenschap hebben die je maar kunt bedenken!

We onderzoeken steeds of we andere PPG-innovaties kunnen gebruiken in onze houtcoatings, en andersom (volgens de 'Search and Reapply'-techniek).

Het team ontwikkelde onlangs de lakken voor de PPG SprayMaster®, een nieuw lagedrukspuitsysteem met verfcartridges, die op 1 maart 2021 in Nederland werd gelanceerd. Cees verwacht dat het "revolutionair zal zijn voor de professionele verfmarkt".

Hij is enthousiast over de vele ontwikkelings- en innovatieprojecten die momenteel in de pijplijn zitten. Cees zou willen dat hij ons daar nu al meer over kon vertellen, maar we zullen moeten afwachten!

De Rol van Wetgeving bij Innovatie

Cees herinnert zich dat toen hij begon bij het houtcoatings-team, de meeste ontwikkelingen gericht waren op het verbeteren van oplosmiddelhoudende formuleringen, omdat formuleringen op waterbasis destijds als minder goed werden beschouwd.

Toen in Nederland nieuwe wetgeving werd ingevoerd die beroepsschilders verbood binnenverven op basis van oplosmiddelen te gebruiken, gaf dat de aanzet tot veel nieuwe ontwikkelingen op waterbasis (in het bijzonder ons zeer succesvolle SIGMA® S2U Nova technologieplatform).

Later zorgde de nieuwe Europese VOC (vluchtige organische stoffen) wetgeving voor veranderingen in bijna alle oplosmiddelhoudende formuleringen, wat resulteerde in een langzamere droogtijd. Cees' team reageerde door sneldrogende oplosmiddelhoudende alkydverven te ontwikkelen. De eerste daarvan, Sigma Rapid Gloss, was een groot succes.

We waren erg #PPGProud op het winnen van de PPG Innovation Award in 2016 voor onze Rapid-productlijn en PPG Sustainability Awards in 2019 en 2020 voor twee andere Rapid-introducties.

Op Weg naar een Duurzamere Toekomst

Vooruitkijkend ziet Cees dat wetgeving belangrijk blijft voor ontwikkeling, vooral nu de Europese Green Deal-wetgeving en REACH-verordening tot meer verandering dwingen.

Er is een duidelijke trend naar duurzamere oplossingen, waarbij duurzamere grondstoffen worden gebruikt, productieprocessen worden veranderd, de efficiëntie van toepassingen wordt verbeterd en de levensduur van onze houtproducten wordt verlengd.

Cees is met name trots op Sigma S2U Allure, de hoogwaardige oplosmiddelhoudende houtcoating voor buiten, met 10 jaar garantie. Het won een PPG Sustainability Award in 2013 en is nog steeds een van onze bestverkopende producten in Nederland.

Cees heeft twee motto’s die hem helpen positief en ruimdenkend te blijven in alles wat hij doet: "Yes we can" en "Just do it". Geen wonder dat hij in innovatie werkt!

Related posts

Beppe Casalini: Future of Mixing Paint Is Smart and Magical
Beppe Casalini: Future of Mixing Paint Is Smart and Magical
Joanna van Helmond: Safeguarding Ships with Innovative Antifoulings
Joanna van Helmond: Safeguarding Ships with Innovative Antifoulings
Adam Riley: Producing Mini Sponges That Prolong Shelf Life
Adam Riley: Producing Mini Sponges That Prolong Shelf Life
Javier Benatuil: Enhancing Road Safety in Latin America
Javier Benatuil: Enhancing Road Safety in Latin America
Back to top