Diversity
Published: November 30, 2020
Diversity
Published: November 30, 2020

Ben’s and Ania’s Actions Directly Impact Business Continuity

Zaangażowanie Bena i Ani to Bezpośredni Wpływ na Biznesowe Działania

When it comes to putting experience into practice, Benjamin Courcol and Anna Latoszynska, are certainly the masters of their destiny. Having both grown their careers within PPG, they give us a peek into the international procurement team of EMEA, from France to Poland.

Seeing the Bigger Picture

The procurement team is scattered across Europe. Ania is based in Poland, and the multicultural environment is what she loves most about her job!

Being part of such an international team helps me see the wider scope of my work, to see the bigger picture of where we are going and how big the PPG family is.
Ania

Ben is located in France, and admits that such an environment isn’t always easy, as there are many perspectives and the possibility of misunderstandings, especially with so many colleagues working in a language that’s not their native one.

I try to proceed with a high level of respect and communication, to work towards the point of acceptance for everyone.
Ben

'Every Year Has Brought New Ideas and Challenges!'

Ania has been with us for 19 years, starting as DEKORAL® brand manager and becoming brand managers team leader in 2012. It came as no surprise when in 2012, she was awarded “Rainmaker of the Year” for her work on the brand strategy for Dekoral.

Then in 2016, she took the role of strategic sourcing senior specialist in the procurement team. Responsible for purchasing marketing items and services, her role has expanded to the North and East regions this year.

I have spent most of my professional life at PPG. The time has passed very quickly, and every year has brought new ideas, challenges, and sometimes changes…
Ania

Ben’s New Position as Orchestra Conductor

Ben joined us in 2016 as key account manager within the Retail Architectural Coatings (AC) South. There, he implemented and managed the ‘One Kingfisher’ strategy, creating a unified, unique and leading home improvement offer across the AC business unit. Ben also developed our online channel with accounts like Mano Mano and Amazon.

PPG enables us to discover new territories (geographic, business, and functions) and to get out of our comfort zone, bringing our previously learned best practices with us.
Ben

Earlier this year, Ben joined the procurement team as strategic sourcing specialist for the non-paint categories within PPG AC South, and is responsible for maximizing profitability.

I enjoy the pace and diversity. I feel like an orchestra conductor within a multicultural environment.
Ben

Past Experience Feeding Future Successes

Coming from a sales background has helped Ben in his new role to understand the negotiation process and the attitude that goes with it. He says that “resilience and honest communication” are key.

Ania’s existing relationships with suppliers and the marketing team meant trust was already there when she started her new role, and this led to “very fruitful and smooth co-operation”. When she first moved into procurement, she found she was ‘translating’ from marketing language to procurement language, and now she is helping marketing understand procurement better.
This shared knowledge resulted in lots of good collaborative projects, new best practices, and even good savings!
Ania

Working Through A Global Pandemic

During lockdown, procurement continued working to ensure we had the personal protective equipment we needed and to prepare for the partial reopening of stores. This was very important to Ben.

We knew our actions were having a direct impact on business continuity. This gave us the energy to carry on.
Ben

Ania found it important to keep in touch with her team regularly via video call. But it has been a difficult time. Her motto for times like this is: “You won't always be motivated. You must learn to be disciplined.” For her, this has meant finishing her work at a reasonable time so she can walk the dog, cycle with her sons or go Nordic walking with friends.

This helps me keep the work-life balance, stay in good shape, and continue thinking positively!
Ania

Ben's and Ania’s stories are the perfect example of how careers at PPG develop when each step we take is supported by the knowledge, relationships, trust and experiences we’ve gathered in the previous one. This means being focused on how we can really make it happen, and create mutual value for us and our customers, even in the most difficult of times.

Mistrzami w zamienianiu umiejętności teoretycznych w praktyczne rozwiązania, są z całą pewnością Benjamin Courcol i Anna Latoszyńska. Ich kariera zawodowa w PPG na przestrzeni lat rozwinęła się i nabrała niesamowitego tempa, dzięki czemu w tym artykule dowiemy się nieco więcej o tym, jak wygląda codzienność w międzynarodowym zespole Procurement dla regionu EMEA.

Patrząc na Wszystko z Szerszej Perspektywy

Szeregi zespołu Procurement zasilają ludzie z całej Europy – od Francji, po Polskę i jeszcze dalej. Wielokulturowe środowisko jest tym, co mieszkająca w Polsce Ania kocha najbardziej w swojej pracy!

Bycie częścią tego międzynarodowego zespołu pomaga mi spojrzeć z szerszej perspektywy na zakres mojej pracy, a także lepiej zrozumieć to, dokąd zmierzamy i jak dużą rodziną jesteśmy jako PPG.
Ania

Ben, który mieszka we Francji przyznaje, że takie środowisko pracy, w jakim przyszło mu na co dzień funkcjonować, nie zawsze jest łatwe. Istnieje bowiem wiele różnych perspektyw i możliwości nieporozumień – zwłaszcza, gdy tylu kolegów posługuje się w pracy innym językiem niż ich ojczysty.

Staram się, aby moje postępowanie było pełne szacunku, a komunikacja była na wysokim poziomie. Działam tak, aby osiągnąć punkt akceptacji dla wszystkich.
Ben

„Każdy rok przynosił nowe pomysły, wyzwania…”

Ania jest z nami już od 19 lat. Swoja przygodę w PPG zaczynała jako menedżer marki DEKORAL®, a w 2012 roku została team leaderem wszystkich brand managerów. Nic dziwnego więc, że po objęciu tej funkcji, jeszcze tego samego roku otrzymała nagrodę „Rainmaker of the Year”, która była docenieniem jej pracy nad strategią dla marki Dekoral.

Cztery lata później, w roku 2016, Ania objęła stanowisko starszego specjalisty ds. Zaopatrzenia strategicznego w zespole Procurement. Odpowiadając za zakup towarów i usług marketingowych, jej rola rozszerzyła się dodatkowo na regiony północne i wschodnie.

Większość mojego życia zawodowego spędziłam w PPG. Czas mijał bardzo szybko, a każdy rok przynosił nowe pomysły, wyzwania, a czasem też i zmiany…
Ania

Ben w Roli Dyrygenta Orkiestry

Ben dołączył do nas w 2016 roku jako Key Account Manager w Retail Architectural Coatings (AC) South. To właśnie tam udało mu się wdrożyć strategię „One Kingfisher”. Zarządzając nią, tworzył jednocześnie ujednoliconą, unikalną i wiodącą ofertę ulepszeń domu w całej jednostce biznesowej AC. Odpowiedzialny był także za rozwinięcie naszego kanału online w ManoMano czy Amazonie.

PPG umożliwia nam odkrywanie nowych, nieznanych nam terytoriów – zarówno tych dosłownych, czyli geograficznych, jak i biznesowych czy funkcjonalnych. Praca tutaj pomaga także wyjść z naszej strefy komfortu i wydobywa z nas nasze wcześniej wyuczone, najlepsze praktyki.
Ben

Na początku tego roku, Ben dołączył do zespołu Procurement jako specjalista ds. Zaopatrzenia strategicznego dla innych kategorii niż farby w ramach PPG AC South i w tym momencie jest odpowiedzialny za maksymalizację rentowności.

Lubię tempo i różnorodność mojej pracy. Czuję się jak dyrygent orkiestry w wielokulturowym środowisku.
Ben

Doświadczenia z Przeszłości to Zalążki Przyszłych Sukcesów

Doświadczenie w zakresie sprzedaży pomogło Benowi w jego nowej roli zrozumieć proces negocjacji i związanych z nimi podejściem. Jak sam przyznaje, kluczowe są „elastyczność i uczciwa komunikacja”.

Relacje, które na przestrzeni lat udało się Ani wypracować z dostawcami i zespołem marketingowym sprawiły, że kiedy zaczynała obejmować swoją nową rolę, ludzie darzyli ją zaufaniem. Wspólne projekty były następstwem, jak sama Ania przyznaje, „bardzo owocnej i płynnej współpracy”. Kiedy po raz pierwszy zmierzyła się z zadaniami działu Procurement, to odkryła, że tak naprawdę jest „tłumaczem” z języka marketingu na język zakupów, dzięki czemu była teraz w stanie pomagać tym dwóm zespołom lepiej się zrozumieć.

Owocem tej współdzielonej wiedzy było wiele wspaniałych projektów wypracowanych drogą współpracy, warte naśladowania praktyki, a nawet i oszczędności!
Ania

Pracując w Trakcie Globalnej Pandemii

W trakcie lockdown’u, dział Procurement kontynuował działania mające na celu zapewnienie nam sprzętu ochrony osobistej, którego potrzebowaliśmy oraz odpowiedzalny był za przygotowanie się do ponownego, częściowego otwarcia sklepów. Było bardzo ważne dla Bena, aby wszystko poszło jak należy.

Wiedzieliśmy, że nasze działania mają bezpośredni wpływ na ciągłość biznesową. To dało nam energię do dalszej pracy.
Ben

Ania uznała, za ważne jest, aby pozostawać w regularnym kontakcie ze swoim zespołem za pośrednictwem połączeń wideo. Jednakże nie było to łatwe. Jej motto na takie czasy brzmi: „Nie zawsze będziesz zmotywowany. Musisz nauczyć się dyscypliny”. Dla niej oznaczało to kończenie pracy o rozsądnej porze pozwalającej na wyprowadzenie psa na spacer, przejażdżkę rowerową z synami czy wybrać się na nordic walking z przyjaciółmi.

To wszystko pomaga mi zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a także sprawia, że wciąż pozostaję w dobrej formie i mam pozytywne nastawienie!
Ania

Historia Bena i Ani to doskonały przykład tego, jak rozwija się kariera w PPG, kiedy każdy kolejny krok, jaki stawiamy, wspierany jest przez wiedzę, relacje, zaufanie i doświadczenia, które zebraliśmy przy stawianiu poprzednich kroków. Oznacza to skupianie się na tym, jak naprawdę urzeczywistniać plany oraz kreować wspólną wartość dla nas i naszych klientów, nawet w najtrudniejszych momentach.

Back to top