Diversity
Published: January 13, 2022
Diversity
Published: January 13, 2022

Gert: “You Don't Always Have to Work Hard but Work Smart”

Gert: “Je Hoeft Niet Altijd Hard te Werken, Maar Werk Slim”

Being with us for 34 years, Gert Willemsen, our process engineering manager, tells us about the changes he has seen in that time and the challenges he has overcome. With such an illustrious and long career, as you can imagine, he has some great and valuable advice for young people starting out in their careers (and for the rest of us, too!).

Working Smart to Improve Processes

Gert joined our Tiel resin development lab in the Netherlands back in 1987. Five years later, he moved to the processing department (now process engineering) before becoming production manager in 2000.

He is amongst others responsible for the introduction of new products and the optimization of their existing production. This means he works to find more efficient processes and ways of doing things that enable faster production methods.

If demand for a product grows, you have to increase your batch size and this can’t be limited by processes. You need to be able to scale up.

With so many things on his plate, Gert’s time management tip to help him stay on top of things is to schedule everything. But when there is simply too much to do, he emphasizes the importance of discussing priorities with his manager.

As I use to say: you don't always have to work hard, but you should work smart.

Rising to the Challenge of Everything New

Gert says that the biggest challenge of his career was during a coatings acquisition in 1999. He was the company’s process engineer and during this time took over the managing of the resin production plants.

Introducing a new product or installing new equipment is usually fine. But in the year 2000 everything was new – new equipment, new products and few people – all at once… That was a huge challenge.

What he likes the most about process engineering is being able to dedicate time to assessing what we’re doing now and how we can improve it for tomorrow.

Nowadays, he’s glad to be back where he belongs – 100% process engineering. And the lessons learned during this time form the basis of his advice to young people starting their careers.

“If You Like It, You Will Be Good At It”

Gert believes it’s very important that you like your work.

You have to do it for many hours a day for many years and it's essential that it brings you fun and energy. And if you like it, it’s more likely you will be good at it.

He says that when he started his career, there was no such thing as job-hopping and it was quite normal to stay in one job for 10 years or more.

I don’t think changing jobs frequently is necessarily the way to success. I believe it’s good to be a certain time in one position to become experienced in it. Then move on to another job, if you like.

Gert has noticed an increase in burnout and stress among colleagues during times when the pressure and expectations are high. According to him, it’s essential always to keep things in perspective.

There are a lot more important things in life, like your health, family or children. Sure, you have to do your best at work. But prioritize and adjust accordingly.

Balancing the Time Spent On-Site and At Home

Gert has found his new COVID-induced regime of working from home two days a week to be beneficial as it means he’s much more focused on his administration tasks – something he values, of course. His three days on-site mean he gets the human contact and essential oversight he needs to ensure efficiency there, too.

When at home, Gert likes to be in the great outdoors. But he also enjoys DIY, playing the drums and has recently taken up the piano.

He says the perfect start to a working day is riding one of his two motorbikes along the river to work.

It's a half-hour drive. When I get there, I'm glad to be at work and when I go home, I'm glad to be home.

“I Still Like My Job After All These Years”

After so many years of dedication to improving processes, it’s no wonder Gert has accrued such immense knowledge and experience in his field. It’s a pleasure for him to talk so passionately about his job and the energy it gives him.

That we are taking small steps to do things better today than yesterday—that is what motivates me. And we truly are doing a lot better than a couple of years ago. I don't do that alone, of course, we do it as a team.

Gert, it seems, is a living testament to his own advice. He does what he loves, works smart, gathers experience and keeps things in perspective!

It's amazing that I still like the job after so many years at the same plant.

Gert Willemsen, onze manager Process Engineering, werkt al 34 jaar bij ons en vertelt ons over de veranderingen die hij in die tijd heeft gezien en de uitdagingen die hij heeft overwonnen. Met zo'n indrukwekkende en lange carrière heeft hij, zoals u zich kunt voorstellen, waardevol advies voor jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan (en ook voor de rest van ons!).

Slim Werken om Processen te Verbeteren

Gert begon in 1987 bij ons ontwikkelingslaboratorium voor harsen (resins) in Tiel. Vijf jaar later stapte hij over naar de afdeling processing (nu process engineering) voordat hij in 2000 productiemanager werd.

Hij is onder andere verantwoordelijk voor de introductie van nieuwe producten en de optimalisatie van bestaande producten. Dit betekent dat hij op zoek gaat naar efficiëntere processen en werkwijzen die een snellere productie mogelijk maken.

Als de vraag naar een product groeit, moet je de batch vergroten en dat moet niet worden beperkt door processen. Je moet kunnen opschalen.

Met zo veel dingen op zijn bord, zocht Gert naar iets dat hem helpt om zaken onder controle te houden en zijn tijd goed in te delen. Zijn tip: alles inplannen. Maar als er gewoon te veel te doen is, benadrukt hij het belang van het bespreken van prioriteiten met zijn manager.

Ik zeg maar zo: je hoeft niet altijd hard te werken, maar je moet proberen slim te werken.

De Uitdaging Aangaan met Alles wat Nieuw is

Gert zegt dat de grootste uitdaging van zijn carrière tijdens de overname in 1999 was. Hij was de process engineer van het bedrijf en nam in die tijd het managen van de harsproductie over.

Een nieuw product introduceren of nieuwe apparatuur installeren is meestal goed te realiseren. Maar in het jaar 2000 was alles nieuw - nieuwe apparatuur, nieuwe producten, en minder mensen – alles tegelijk …  Dat was een enorme uitdaging.

Wat hij het leukst vindt aan process engineering is dat hij tijd kan besteden aan het onderzoeken van wat we nu doen en hoe we dat kunnen verbeteren.

Hij heeft in de loop der jaren diverse functies vervult. Nu is hij blij dat hij weer 100% van zijn tijd aan kan besteden aan process engineering. De lessen die hij in die tijd heeft geleerd vormen de basis van zijn advies aan jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan.

“Als Je Het Leuk Vindt, Is De Kans Groter Dat Je Er Ook Goed in Wordt”

Gert is van mening dat het heel belangrijk is dat je je werk leuk vindt.

Je moet het vele uren per dag doen, jarenlang, en het is essentieel dat het je plezier en energie geeft. En als je het leuk vindt, is de kans groter dat je er goed in wordt.

Hij zegt dat toen hij zijn carrière begon, jobhoppen nog niet bestond en het heel normaal was om 10 jaar of langer in één baan te blijven.

Ik denk niet dat vaak van baan veranderen noodzakelijkerwijs de weg naar succes is. Ik denk dat het goed is om een bepaalde tijd in één functie te zitten om er ervaring in op te doen. En dan over te stappen naar een andere baan, als je dat leuk vindt.

Gert merkt een toename van burn-out en stress onder collega’s in tijden dat de druk en de verwachtingen hoog zijn. Volgens hem is het essentieel om altijd te relativeren.

Er zijn veel meer belangrijke dingen in het leven, zoals je gezondheid, familie of kinderen. Natuurlijk, je moet je best doen op je werk. Maar stel prioriteiten en handel daarnaar.

Evenwicht Vinden Tussen de Tijd die Je Doorbrengt op het Werk en Thuis

Gert heeft zijn nieuwe, door COVID ingegeven regime van twee dagen per week thuiswerken als positief ervaren, omdat hij zich daardoor veel meer kan concentreren op zijn administratieve taken - iets wat hij natuurlijk op prijs stelt. Zijn drie dagen op de site zorgen voor het menselijk contact en het essentiële overzicht dat hij nodig heeft om ook op dat vlak efficiëntie te garanderen.

Als hij thuis is, is Gert graag in de natuur. Maar hij houdt ook van doe-het-zelven, drummen en sinds kort speelt hij piano.

De perfecte start van een zomerdag is volgens hem op een van zijn twee motorfietsen langs de rivier naar het werk rijden.

Het is een half uur rijden. Als ik daar aankom, ben ik blij dat ik aan het werk ben en als ik naar huis ga, ben ik blij dat ik thuis ben.

"Na Al Die Jaren Houd Ik Nog Steeds Van Mijn Werk" 

Na zoveel jaren van toewijding aan het verbeteren van processen, is het geen wonder dat Gert zoveel kennis en ervaring heeft opgebouwd in zijn vakgebied. Hij vindt het heerlijk om zo gepassioneerd te kunnen praten over zijn werk en de energie die het hem geeft.

Dat we kleine stapjes zetten om het vandaag beter te doen dan gisteren, dat is wat me motiveert. En we doen het echt veel beter dan een paar jaar geleden. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doen we als team.

Gert, zo lijkt het, is een levend bewijs van zijn eigen advies. Hij doet wat hij leuk vindt, werkt slim, doet ervaring op en houdt de dingen in perspectief!

Het is fantastisch dat ik het werk na zoveel jaar in dezelfde fabriek nog steeds leuk vind.

Back to top