Diversity
Published: July 28, 2021
Diversity
Published: July 28, 2021

How Kasia and Her Team Redefined Logistics During COVID-19

Jak Kasia i jej zespół przeorganizowali logistykę podczas COVID-19?

After having worked with us for 20 years, Kasia Wierzbicka-Sijka has seen her interesting career change and grow in many ways. Now logistics manager for Architectural Coatings (AC) Poland, she shares with us what it’s like being one of very few women in her department and how her team rallied to successfully keep things flowing during the lockdown.

Kasia is one of those people that does not let their career path stagnate! Starting as a dispatcher back in 2001, she then became a shift leader, after that a distribution center (DC) leader, and in 2019, was promoted to logistics manager responsible for distribution centers in the AC Poland unit.

PPG has given me many opportunities to grow and do what I do best.

If variety is the spice of life, then Kasia has enough to open a curry restaurant! As she explains, her team is constantly facing new projects and challenges.

It is very difficult to get bored of my job!

Keeping Customers Happy During the Pandemic

One of the biggest challenges was to respond quickly to the situation caused by the pandemic. The sales team wanted to launch an activity around e-commerce, so the logistics team had to prepare the Blonie warehouse for this new way of distribution.

It was a very interesting project for me and the team.

In a very short amount of time, the Blonie team was able to build a special workplace for dealing with e-commerce orders and to develop standards for packing that would prevent damage and spills during transportation. Also, colleagues from the UK and France gave them some useful advice based on their experience, which is a great example of how 'One PPG' really helps things go more smoothly.

Motivated by a Team That Makes It Happen

Kasia gets a lot of inspiration from working with so many experienced and committed teams and is motivated by her own team members’ successes.

It is a great pleasure to see them give their best every day. To see the customer receive their order on time and warehouse operations being carried out efficiently and effectively. They just make it happen.

She says she is proud to be part of the PPG team because it is made up of real, open-minded, goal-oriented people who are always eager to help.

Working in such an environment is challenging, stimulating, and rewarding.

Why Logistics Tends to Be Male Dominated

Kasia says that the fact she is the only woman in her team has never bothered her.

All male employees I work with are professionals and I do not recall a situation in which my gender was an obstacle.

While there are many roles in logistics for which women often might not have the suitable physiology due to the requirement of lifting very heavy packages, she says there are also a lot of positions where they can thrive. In fact, she has a message for any young women out there wondering which way their career might develop:

I strongly recommend logistics. It is a very interesting and challenging career.

Importance of Work-Life Balance

Looking back at her own career, Kasia wishes she had been bolder and more determined on goal setting and achievement. However, she recognizes the importance of keeping things balanced:

I think a good work-life balance is very important for being effective and keeping motivated.

That’s why Kasia dedicates her spare time to her family.

We like cycling and taking long walks with our dog. We’re more of a hiking-in-the-mountains than a lying-on-the-beach kind of family.

When she’s taking time out with her family, Kasia is able to clear her head and focus on her home life. This helps her be prepared for decision-making processes and new challenges at work.

Po 20 latach pracy z nami Kasia Wierzbicka-Sijka widzi, w jak ciekawy i zróżnicowany sposób zmienia się i rozwija jej kariera. Aktualnie na stanowisku kierownika ds. logistyki w Architectural Coatings (AC) Poland, opowiada nam, jak to jest być jedną z niewielu kobiet w swoim dziale i jak jej zespół zjednoczył się, aby skutecznie utrzymać płynność podczas lockdownu.

Kasia jest jedną z tych osób, które nie pozwalają sobie na stagnację w karierze! Rozpoczęła ją w 2001 roku jako dyspozytorka, następnie została kierownikiem zmiany, by potem objąć stanowisko kierownika centrum dystrybucyjnego (DC). W 2019 roku awansowała na kierownika logistyki odpowiedzialnego za centra dystrybucyjne w oddziale AC Polska.

PPG dało mi wiele możliwości rozwoju i robienia tego, co wychodzi mi najlepiej.

Jeśli różnorodność jest przyprawą życia, to Kasia ma jej wystarczająco, by otworzyć restaurację curry! Jak wyjaśnia, jej zespół nieustannie mierzy się z nowymi projektami i wyzwaniami.

Bardzo trudno jest się nudzić moją pracą!

W trosce o Klientów podczas pandemii

Jednym z największych wyzwań była konieczność szybkiej reakcji na sytuację wywołaną pandemią. Zespół sprzedaży planował uruchomienie działalności e-commerce, w związku z czym zespół logistyki musiał przygotować magazyn w Błoniu do tego nowego sposobu dystrybucji.

To był bardzo ciekawy projekt dla mnie i całego zespołu.

W bardzo krótkim czasie zespołowi Centrum Dystrybucji w Błoniu udało się przygotować specjalne stanowisko do obsługi zamówień e-commerce oraz opracować standardy pakowania, które miały zapobiegać uszkodzeniom i wyciekowi farby podczas transportu. Dodatkowo koledzy z Wielkiej Brytanii i Francji podzielili się przydatnymi wskazówkami, wynikającymi z ich doświadczenia, co jest doskonałym przykładem sprawnej i efektywnej współpracy w ramach 'One PPG'.

Zmotywowana przez zespół, który sprawia, że naprawdę się dzieje

Kasia czerpie wiele inspiracji z pracy z tak wieloma doświadczonymi i zaangażowanymi zespołami, motywują ją również sukcesy członków jej własnego teamu.

To wielka przyjemność obserwować, jak każdego dnia dają z siebie wszystko; widzieć, że klient otrzymał swoje zamówienie na czas, a operacje magazynowe przeprowadzane są sprawnie i skutecznie. Oni po prostu sprawiają, że to się dzieje.

Kasia jest dumna z bycia częścią zespołu PPG, ponieważ tworzą go prawdziwi, otwarci, zorientowani na cel ludzie, którzy zawsze są chętni do pomocy.

Praca w takim środowisku jest pełna wyzwań, stymulująca i daje ogromną satysfakcję.

Dlaczego logistyka jest zdominowana przez mężczyzn

Kasia mówi, że nigdy nie przeszkadzał jej fakt, że jest jedyną kobietą w swoim zespole.

Wszyscy pracownicy płci męskiej, z którymi pracuję, to profesjonaliści i nie przypominam sobie sytuacji, w której przeszkodą byłaby moja płeć.

Chociaż w logistyce jest wiele ról, w pełnieniu których utrudnieniem może być kobieca fizjologia, np. ze względu na konieczność podnoszenia bardzo ciężkich paczek, to jest również wiele stanowisk, na których kobiety mogą się doskonale realizować. Dlatego Kasia ma przesłanie dla wszystkich młodych kobiet, które zastanawiają się, w jaki sposób może rozwinąć się ich kariera:

Zdecydowanie polecam logistykę, to dziedzina gwarantująca bardzo ciekawą i pełną wyzwań karierę.

Znaczenie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym

Patrząc wstecz na swoją karierę, Kasia myśli, że czasami mogła być odważniejsza i bardziej zdeterminowana w wyznaczaniu i osiąganiu celów. Jednak zdaje sobie też sprawę, jak ważne jest utrzymywanie zdrowej równowagi:

Myślę, że równowaga między życiem zawodowym i prywatnym jest bardzo ważna dla utrzymania odpowiedniej motywacji i bycia skutecznym.

Dlatego Kasia poświęca swój wolny czas rodzinie.

Lubimy jeździć na rowerze i chodzić na długie spacery z psem. Jesteśmy raczej rodziną wędrującą po górach niż wylegującą się na plaży.

Kiedy Kasia spędza czas z rodziną, potrafi oczyścić umysł i skupić się na życiu rodzinnym. To pomaga jej przygotować się na trudne procesy decyzyjne i nowe wyzwania w pracy.

Back to top