Diversity
Published: December 13, 2019
Diversity
Published: December 13, 2019

Like this article

Share

Tags

‘In Customer Relations, We Are Our Company's Face, Voice and Character’

„W Relacjach z Klientami, Jesteśmy Twarzą Naszej Firmy, Jej Głosem i Charakterem”

Anna Zharkivska has been working for our company for over a year as a PPG export compliance specialist in Integrated Customer Solution team, responsible for ensuring our units comply with legal regulations.

We Run It Like We Own It

For Anna, the customer – both internal and external – is the top priority. She feels it is essential to establish and maintain good relationships with clients and to understand their desires and expectations. Having a deeper understanding of their needs means she is always striving to deliver customer delight, an essential ingredient of long-term loyalty and satisfaction– and for these qualities, she’s been recognized as a PPG Proud Hero!

In customer relations, we are the face of our company, its voice, and its character.

She deeply roots herself in The PPG Way pillar ‘We run it like we own it’, and is constantly looking for ways that she can become better and more efficient at what she does. She believes fulfilling her personal goals can leave a lasting impression on the service she delivers to her customers.

Anna’s Secrets for Personal and Professional Development

Anna is passionate about personal and professional growth and loves that this is a core value of PPG. She is actively involved in supporting initiatives like the Company Run, and other social and charitable activities, as well as helping with ideas and organization. Feeling involved in these important activities brings her much personal satisfaction.

Although Anna finds the comfortable working spaces impressive, the system of benefits offered to employees, as well as the various team-building activities, are also of great value to her. These are the things, she feels, that create “healthy and harmonious interpersonal relationships within the company”.

As an enthusiastic supporter of our internal and external training, Anna ensures she completes the loop of improvement by sending her feedback and suggestions for further training topics. Sharing these insights are a valuable part of our personal development ecosystem.

Supporting Meaningful Initiatives

She is always looking for innovative and creative ways to grow professionally, so, she was thrilled to co-implement the PPG and WrOpenUp Foundation initiative in 2019. The initiative saw us, together with other large Wroclaw companies (Volvo, IBM, UBS, HPE, etc.), offering workshops to teenagers on Intercultural Competences, Project Management and Presentation Skills.

I think this is a great event that allows students aged 13-17 to explore topics such as tolerance and intercultural specificity, the art of presentation, project management, and how to be competitive. I am proud that my company supports such initiatives.

However, like many initiatives that PPG actively supports, the learning is often two-way. Anna felt she also developed many of her own skills too, such as time management, problem-solving, effective communication, and coaching skills! A win-win to be #PPGProud of!

Anna Zharkivska pracuje w PPG już ponad rok jako specjalista ds. obsługi klienta w zespole Integrated Customer Solution i jest odpowiedzialna za zapewnianie zgodności naszych jednostek z przepisami prawa.

Prowadzimy Działalność, Jakbyśmy Wszyscy Byli Właścicielami Firmy

Anna, dla której klient - zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny - jest najwyższym priorytetem, uważa, że niezbędne jest ustanowienie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami oraz bycie świadomym ich pragnień i oczekiwań. Głębsze zrozumienie potrzeb oznacza, że Anna zawsze dąży do zapewnienia zadowolenia klienta, które jest niezbędnym składnikiem długoterminowej lojalności i satysfakcji - i właśnie za te cechy została uznana za Bohaterkę #PPGProud!

W relacjach z klientami, jesteśmy twarzą naszej firmy, jej głosem i charakterem.

Anna głęboko utożsamia się z jednym z filarów The PPG Way brzmiącym „We run it like we own it” (w tłumaczeniu: Prowadzimy działalność, jakbyśmy wszyscy byli właścicielami firmy) i nieustannie poszukuje sposobów, w których może stawać się coraz lepsza i bardziej wydajna w tym, co robi. Uważa, że realizacja jej osobistych celów może wywrzeć trwałe wrażenie na usługach świadczonych klientom.

Sekret Anny na Rozwój Osobisty i Zawodowy

Dla Anny rozwój osobisty i zawodowy jest bardzo ważny, dlatego fakt, że jest to podstawowa wartość PPG, bardzo ją uszczęśliwia. Jest aktywnie zaangażowana we wspieranie inicjatyw takich jak np. Bieg Firmowy (Company Run) oraz innych działań społecznych i charytatywnych, a także pomaga w tworzeniu pomysłów i organizacji przedsięwzięć. Angażowanie się w tak ważne projekty, przynosi jej wiele osobistej satysfakcji.

Nie tylko sam komfort miejsca pracy w PPG Anna uważa za imponujący. Również system korzyści oferowany pracownikom oraz różne działania integrujące ze sobą zespół, są dla niej bardzo cenne. To właśnie te rzeczy sprawiają, że „w firmie panują zdrowe i harmonijne relacje międzyludzkie”.

Jako entuzjastyczna osoba, która wspiera nasze szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, Anna zapewnia, że dokończy cykl doskonalenia, przesyłając opinie i sugestie dotyczące dalszych tematów szkoleń. Dzielenie się wszystkimi spostrzeżeniami między sobą, jest cenną częścią naszego osobistego rozwoju.

Wspieranie Znaczących Inicjatyw

Anna zawsze poszukuje innowacyjnych i kreatywnych sposobów, dzięki którym może rozwijać swój potencjał zawodowy, dlatego zaszczytem i ogromną przyjemnością dla niej było współtworzenie programu WrOpenUp 2019 wraz z PPG i Fundacją WrOpenUp. W ramach tej inicjatywy, połączyliśmy siły, by stworzyć coś ciekawego wspólnie z innymi dużymi wrocławskimi firmami (Volvo, IBM, UBS, HPE, itp.). W efekcie, zorganizowane zostały warsztaty dla nastolatków na temat Kompetencji Międzykulturowych, Zarządzania Projektami i Umiejętności Prezentacji.

Uważam, że jest to świetne wydarzenie, które pozwala uczniom w wieku od 13 do 17 lat na zgłębianie takich tematów jak tolerancja czy specyfika międzykulturowa, a także rozwinięcie swoich zdolności z zakresu prezentacji i zarządzania projektami czy nauczenia się, jak być konkurencyjnym. Jestem dumna, że firma, w której pracuję, wspiera tego typu inicjatywy.

Jednak, podobnie jak wiele inicjatyw, które PPG aktywnie wspiera, uczenie się przybiera często postaci dwukierunkowej. Anna czuła, że rozwinęła również wiele swoich umiejętności, takich jak zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów, skuteczna komunikacja czy umiejętności trenerskie!

Back to top