Diversity
Published: June 10, 2021
Diversity
Published: June 10, 2021

Magda Keeps a Close Digital Eye on Driving Safety

Czujne, Cyfrowe Oko Magdy na Bezpieczeństwo Jazdy

As part of two teams across two regions, Magdalena Trębowicz from GBS Wroclaw, Poland is working hard to keep our colleagues on the road safe. Having worked with us for just over a year now, watching the backs of drivers is a natural progression for her in a career mostly based on taking care of others! Interested about the journey that led Magda here?

A Steep Learning Curve

Before joining PPG last year in her home country of Poland, Magda had been living in the UK for over half her life. She worked in a voluntary youth organization with young adults, assisting them with finding housing and employment, improving social relations and tackling addictions.

Then she had a job as a qualified social worker at her local hospital, where she took care of vulnerable adults and their needs upon hospital discharge.

My current position is very different – transitioning from a hospital environment to a corporate one has been a great learning curve, which is what I have loved most so far.

Overseeing Driving Safety with “The Spying Tool”

Now at PPG, Magda is part of the Environment, Health and Safety (EHS) and Product Stewardship team and she is based in Wroclaw, Poland. However, her role as EHS coordinator & transactions specialist in Driving Safety is for fleets and business drivers across the United States and Canada (USCA) region. As she explains, she basically works remotely for the USCA EHS team.

I love the variety of tasks – from simple administrative duties to complex investigations and decision-making processes.

Over 4000 active drivers in the region keep Magda busy. It is Magda’s job to oversee and implement policies regarding driving expectations (e.g., those around managing high-risk drivers) as well as developing incident-preventative measures. These include sharing defensive driving techniques and monitoring driving behaviors and trends through incident management and reporting.

She was also intrinsic to the successful implementation of driving safety program – otherwise known as LYTX, with the one and only goal – keeping drivers safe.

However, she understood not everyone was thrilled at the thought of constantly being watched, analyzed, and perhaps even disciplined.

Months of forming support networks and building a deeper understanding of the purpose of the program finally led to the ‘acceptance’ and even appreciation for this tool.

Magda explains that not only do telematics tools like LYTX bring greater insight into driver behavior, but also encourage safer driving practices.

Prioritizing Professional Connections

Going from very close working relationships with her colleagues and clients in the UK to working remotely for the USCA region from Poland was a huge challenge for Magda.

Today I know that the only limitations we put to making relationships work are the ones we set ourselves.

In fact, having meaningful and honest relationships at work is of essential importance in Magda’s professional life.

We spend a great amount of time at work so we should make professional connections a priority.

In her interesting and varied career, Magda has learned that it’s super important to always strive to avoid stagnation. She also advises “going for it” sooner rather than later because time will not wait for you – “use it wisely”, she says.

I know the more comfortable I became, the faster I would feel burned out and feel unmotivated.

Part of Something Bigger

Something Magda particularly values at PPG is the trust between employees and managers – that her opinion is valid and her voice always heard.

This is the culture of work I am proud of contributing to. I feel that I am a part of a team and simultaneously something bigger. I know that I can make a difference and actively contribute to the world of EHS within PPG.

When asked about her thoughts on being a woman in a what can traditionally be considered a “male” field, she reminded us that most of the USCA EHS team are women!

They are incredible! Passionate, driven and very supportive. They inspire me daily. No task is too big, no question too silly.

Stanowiąc część dwóch różnych zespołów w dwóch zupełnie różnych regionach, Magdalena Trębowicz z naszej jednostki PPG GBS Wrocław, ciężko pracuje nad tym, aby zapewnić naszym kolegom bezpieczeństwo na drodze. Pracując z nami od ponad roku, oglądanie pracy kierowców „od zaplecza”, to dla niej naturalny postęp w karierze opartej głównie na opiece nad innymi! Zaciekawiony podróżą, którą odbyła Magda, aby znaleźć się dzisiaj właśnie w tym miejscu?

Stroma Krzywa Uczenia Się

Przed dołączeniem do PPG w zeszłym roku, ponad połowę swojego życia Magda spędziła w Wielkiej Brytanii. Pracowała w wolontariackiej organizacji młodzieżowej, która pomagała młodym osobom w znalezieniu mieszkania i pracy oraz czuwała nad ich walką z uzależnieniami i starała się dokonać poprawy w ich relacjach społecznych.

Nieco później, podjęła się roli wykwalifikowanego pracownika socjalnego w lokalnym szpitalu, w którym opiekowała się dorosłymi osobami potrzebującymi wrażliwego podejścia – w trakcie pobytu oraz po wypisie.

Obecnie pełniona przeze mnie pozycja jest zupełnie inna – przejście ze środowiska szpitalnego do korporacyjnego było świetną krzywą uczenia się, którą najmilej wspominam do dziś.

Nadzorowanie Bezpieczeństwa Jazdy za Pomocą „Narzędzia Szpiegowskiego”

Mieszkając obecnie we Wrocławiu, Magda jest częścią zespołu EHS (Environment, Health and Safety) oraz Product Stewardship. Jednak jej rola koordynatora EHS i specjalisty ds. transakcji w zakresie bezpieczeństwa jazdy, dotyczy flot i kierowców biznesowych w regionie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jak wyjaśnia bohaterka naszego artykułu, tak naprawdę pracuje dla zespołu EHS mieszczącego się za oceanem, ale w formie zdalnej.

Uwielbiam różnorodność zadań – od prostych obowiązków administracyjnych po złożone badania, dochodzenia i procesy decyzyjne.

Ponad 4000 aktywnych kierowców w regionie sprawia, że Magda nie może narzekać na nudę. To właśnie do niej należy nadzorowanie i wdrażanie zasad oraz reguł dotyczących jazdy, będących poniekąd egzekucją oczekiwań kierowców, a także wdrażanie wszelkich niezbędnych środków zapobiegających wypadkom. Obejmują one udostępnianie defensywnych technik jazdy oraz monitorowanie zachowań i trendów podczas jazdy poprzez zarządzanie incydentami, a także raportowanie.

Nasza koleżanka była również zaangażowana w udane wdrożenie programu bezpieczeństwa jazdy – znanego również jako LYTX, którego jedynym, ale jakże ważnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.

Mimo sukcesu, nie każdy jednak był zachwycony na myśl o ciągłym byciu obserwowanym, poddawanym analizie, a może i nawet dyscyplinowanym za nieodpowiednie zachowania. Tym właśnie cechował się wdrożony program.

Po wielu miesiącach tworzenia sieci wsparcia i budowania głębszego zrozumienia idei, jaka przyświeca programowi, ostatecznie udało się dojść do etapu „akceptacji”, a nawet uznania dla tego narzędzia.

Magda podkreśla, że narzędzia telematyczne, takie jak właśnie LYTX, nie tylko umożliwiają lepszy wgląd w zachowania kierowców, ale także zachęcają do stosowania bezpieczniejszych praktyk jazdy.

Priorytetyzacja Profesjonalnych Stosunków

Przejście od bardzo bliskich relacji zawodowych z kolegami i klientami w Wielkiej Brytanii, do pracy zdalnej dla państw z regionu Ameryki Północnej wykonywanej z Polski, było dla Magdy ogromnym wyzwaniem.

Dzisiaj wiem, że jedynymi ograniczeniami, jakie przeszkadzają nam w budowaniu relacji, są te, które sami sobie stawiamy.

W rzeczywistości, posiadanie znaczących i szczerych relacji w pracy, ma zasadnicze znaczenie w życiu zawodowym Magdy.

Ponieważ spędzamy w pracy dużo czasu, naszym priorytetem powinno być zawieranie i pielęgnowanie kontaktów zawodowych.

W swojej ciekawej i jakże zróżnicowanej karierze, Magda nauczyła się, że niezwykle ważne jest, aby zawsze dążyć do uniknięcia stagnacji. Jej radą na to, by do tego nie doszło, jest niewahanie się przed działaniem oraz mądre zarządzanie czasem, który na nikogo nie czeka.

Wiem, że im bardziej komfortowo zaczynałam się czuć w danym momencie lub sytuacji, tym szybciej czułam się wypalona i zaczynało mi brakować motywacji.

Część Większej Całości

Wartością, którą Magda szczególnie ceni w PPG, jest zaufanie wypracowane między pracownikami i menedżerami. Według niej, głos każdej osoby jest zawsze dobrze słyszalny.

Jestem dumna, że mam wkład w kulturę pracy organizacji. Czuję, że jestem częścią zespołu i jednocześnie czegoś znacznie większego. Wiem, że mam możliwość dokonywania zmian i aktywnego przyczyniania się do włączania świata BHP w ramach PPG.

Zapytana o swoje przemyślenia na temat bycia kobietą w tym, co tradycyjnie można uznać za „męską” dziedzinę, Magda przypomniała nam, że większość zespołu EHS w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie to kobiety!

One są niesamowite! Pełne pasji, zmotywowane i okazujące wiele wsparcia. Inspirują mnie codziennie. Żadne zadanie nie jest zbyt rozległe, żadne pytanie nie jest zbyt głupie.

Back to top