Diversity
Published: January 28, 2020
Diversity
Published: January 28, 2020

Marcin: I Am a Person Full of Hope and Ideas

Marcin: Jestem Osobą Pełną Nadziei i Pomysłów

We are all stories, each and every one of us. Many times, we are even unaware of the positive impact our stories have on those we encounter in our daily lives. Our upbeat approach to what we do comes from our desire to do our job well for the company and colleagues we care about. One such person who spreads immense positivity in everything he does is Marcin Domaszewicz, PPG managing director, Automotive Refinish Coatings, Poland and Central Europe.

Starting 16 Years Ago in Automotive Refinish

When there was a need, I also tried to get involved in work and technical support outside my region.
With more than 16 years under his PPG belt, Marcin’s “adventure”, as he calls it started in 2003 when he joined us as a technician responsible for Automotive Refinish business in the Poland region. In 2009, he received a promotion to technical manager, which had him coordinating and organizing the work of the technical department in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania.

His role also required him to train the technical employees, the regional distributors’ technical teams and our end customers. Marcin’s reach also extended to Milan in Italy and Stowmarket in the UK, where he was benchmarking and testing new products. He also saw himself called upon to train distributors and clients in Russia and Serbia, as well as other countries.

Immersing Himself Into Different Cultures

Aside from a very well-used passport, Marcin’s desire to extend his help and gain more experience meant he was building a network of strong and valuable relationships across departments and countries. So, it came as no surprise when in 2016, he took up the position of technical market support manager, CEMTA (Central and Eastern Europe, Middle East, Turkey and Africa). This role gave him experience in a much larger region and took him to far-flung countries such as Kuwait and South Africa.

I was building relationships with a growing number of PPG employees in various countries and departments, as well as with colleagues from local organizations.

With such diversely distributed colleagues, finding common ground for communication across the cultural divide was the biggest challenge. But for Marcin, the most important lesson he learned was to get a deep understanding of the kind of support and products the people he met expected. Then next, abandoning those European beliefs that were relevant at home and immersing himself in their culture and motivators.

By learning from the people he met, he was able to absorb this knowledge and cultural awareness and reflect it in the work he did.

Then I could easily duplicate some of this and implement it in other countries. I also believe this is a huge self-development, which will only bring more fruit to our basket in the future.

When in 2018, he returned to Poland for a more “localized” role, he did so with a broader and more valuable knowledge of how PPG worked globally.

The Path to Top Manager Sometime Leads to Sleepless Nights

Marcin’s journey from being a colleague to a top manager meant he saw a shift in the dynamic of his work, resulting in several sleepless nights. Fortunately, for him, he knows that fantastic people surround him and support him in his new role. And his experience and the relationships he has built up over the years in the technical department means this communication and openness makes for a better connection between him, staff and customers.

I think that the path from the lowest level in the organization through various managerial positions in various departments… allow me today to make a reliable assessment of the situation and significantly facilitate taking up and implementing different decisions.

Marcin remains a strong believer in the work and worth of others, and in coming together to overcome any obstacles that life might throw at you. And despite his senior role as a business director, should the need arise, he would not hesitate to roll up his sleeves and provide any technical support necessary. After all, he knows that practicing what you preach creates positive customer reactions, which, in turn, builds trust.

First Be a Thinker, Then a Doer

My wife always says that if I have any plan or idea, it just must happens as I do my best to make it happen.
The goals PPG give Marcin are always his first motivation. He then thinks about how best to achieve them. This includes how he communicates their tasks to his team and supports them. As One PPG, we demonstrate to our customers that it is not just the local branch supporting them, but the knowledge, experience and expertise of the entire company.
What makes me #PPGProud, is to be a part of such a big organization that gives you almost unlimited opportunities for development.

Wszyscy jesteśmy historią – każdy z nas. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pozytywny wpływ mają nasze doświadczenia i przeżyte historie na ludzi, których codziennie spotykamy na swojej drodze. Nasze optymistyczne podejście do tego, czym się zajmujemy, wynika z chęci wykonywania naszej pracy dobrze - zarówno dla firmy, jak i współpracowników, na których nam zależy. Jedną z takich osób, od której bije pozytywna energia we wszystkim, co robi, jest Marcin Domaszewicz, dyrektor rynku PPG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

16 Lat Wstecz – Początki w Automotive Refinish

Gdy zachodziła taka potrzeba, starałem się angażować w pracę i wsparcie techniczne poza moim regionem.
Jak to mówi Marcin, jego „przygoda” w PPG, która w tym momencie jest 16-letnim doświadczeniem, rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy dołączył do nas jako technik odpowiedzialny za biznes Automotive Refinish w regionie Polski. W 2009 r. Marcin otrzymał awans na kierownika technicznego, a do jego obowiązków trafiło koordynowanie i organizowanie pracy działu technicznego w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii.

Pełniona rola wymagała od niego również szkolenia technicznych pracowników, zespołów technicznych regionalnych dystrybutorów, a także głównych klientów firmy. Zasięg działań Marcina rozszerzył się również na Mediolan we Włoszech i Stowmarket w Wielkiej Brytanii, gdzie testował nowe produkty i stosował benchmark. Po pewnym czasie, podjął się także szkolenia dystrybutorów oraz klientów w Rosji, Serbii i wielu innych krajach.

Zanurzanie Się w Różnych Kulturach

Chęć Marcina do szerzenia swojej pomocy i zdobywania coraz większego doświadczenia, oznaczała budowanie sieci silnych i wartościowych relacji między departamentami i krajami. Nie będzie dlatego niespodzianką fakt, że w 2016 roku objął stanowisko menedżera ds. wsparcia rynku technicznego, CEMTA. Pełnienie tej funkcji w znacznie większym regionie sprawiło, że Marcin stał się bogatszy o kolejne umiejętności, a także pozwoliło mu na poznanie tak odległych krajów, jakimi są Kuwejt i Republika Południowej Afryki.

Budowałem relacje z coraz większą, rosnącą liczbą pracowników PPG w różnych krajach i działach, a także z kolegami z lokalnych organizacji.

Przy tak różnorodnie wyspecjalizowanych i zlokalizowanych współpracownikach, największym wyzwaniem było wypracowanie wspólnej płaszczyzny komunikacji dla różnych kręgów kulturowych. Jednak dla Marcina najważniejszą lekcją, jaką odbył i z jakiej wyniósł najwięcej, było dogłębne zrozumienie tego, jakiego rodzaju wsparcia i produktów oczekiwali poznani przez niego ludzie. Ważne było także porzucenie europejskich przekonań, które były istotne na miejscu i zanurzenie się w zagranicznej kulturze i motywacjach.

Ucząc się od ludzi, których miał okazję spotkać na swojej drodze, Marcin był w stanie przyswoić sobie ich wiedzę i świadomość kulturową, a następnie odzwierciedlić ją w swojej codziennej pracy.

Mogłem z łatwością powielać niektóre z ich podejść i następnie implementować je w innych krajach. Wierzę również, że jest to ogromny samorozwój, który przyniesie w przyszłości tylko i wyłącznie więcej dobrego.

Kiedy w 2018 r. wrócił do Polski, by pełnić bardziej „lokalną” rolę, miał w zanadrzu szerszą i bardziej wartościową wiedzę na temat globalnego funkcjonowania PPG.

Ścieżka do Top Menedżera Czasami Prowadzi do Nieprzespanych Nocy

Podróż Marcina od bycia kolegą do kierownika wyższego szczebla oznaczała zmianę dynamiki jego pracy, która była powodem kilku nieprzespanych nocy. Na całe szczęście, Marcin jest świadomy tego, że wielu fantastycznych ludzi, którzy go otaczają, wspiera go w nowej roli zawodowej. Jego doświadczenie i relacje, które budował przez lata w dziale technicznym, oznaczają, że wypracowana komunikacja i otwartość zapewniają lepsze połączenie między nim, personelem i klientami.

Myślę, że ścieżka zaczynająca się od najniższego poziomu w organizacji, wiodąca poprzez różne stanowiska kierownicze w różnych działach… pozwala mi dziś dokonać wiarygodnej oceny sytuacji i znacznie ułatwić podejmowanie i wdrażanie różnych decyzji.

Marcin pozostaje w silnym przekonaniu, że praca i wartość, jaką są inne osoby, są w stanie pokonać wszelkie przeszkody, na jakie może napotkać w życiu. Pomimo swojej odpowiedzialnej i zaawansowanej roli, jaką jest dyrektor biznesowy, gdyby zaszła taka potrzeba, Marcin nie zawahałby się, żeby zakasać rękawy i zapewnić niezbędne wsparcie techniczne swoją pomocą. Kto jak kto, ale on wie, że praktykowanie tego, co głosisz, wywołuje pozytywne reakcje klientów, a to z kolei ważny fundament budujący zaufanie.

Najpierw Myśl, Potem Działaj

Moja żona zawsze mawia, że jeśli mam jakiś pomysł lub plan na stworzenie czegoś, to musi się on ziścić, ponieważ staram się, aby to urzeczywistnić.
Cele, które PPG stawia przed Marcinem do osiągnięcia, są zawsze jego główną motywacją. W następnej kolejności myśli o tym, jak najlepiej je osiągnąć - obejmuje to sposób, w jaki komunikuje zadania swojemu zespołowi i wspiera ich sprawne wykonanie. Jako „One PPG”, pokazujemy naszym klientom, że to nie tylko lokalny oddział ich wspiera, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie całej firmy.
To, co sprawia, że jestem #PPGProud, to bycie częścią tak dużej organizacji, która oferuje prawie niczym nieograniczone możliwości rozwoju.

Back to top