Diversity
Published: June 29, 2022
Diversity
Published: June 29, 2022

Ronnie Peskens: Combining Technical Knowledge and Market Intelligence Into Product Portfolio Plans

Ronnie Peskens: Technische Kennis en Market Intelligence Combineren in Product Portfolio Plannen

Meet Ronnie Peskens, one of our global product managers for Protective and Marine Coatings (PMC). He is an avid learner and as a kind of "Hermione Granger" in his field, he feels knowledge is more valuable when it's knowledge shared. Ronnie reminds us about the pool of opportunities that PPG offers, emphasizes why it is important to speak up for things you want and why he is passionate about LGBTQ+ inclusion.

Ronnie’s Roadmap to Success

Based in Amsterdam, the Netherlands, Ronnie’s role involves working on strategic road mapping and portfolio planning for protective coatings, as well as overseeing our entire PMC portfolio and helping to develop strategies for it.

“I try to help colleagues think about what's happening in the market and society as a whole, to explore how we can make our portfolio more future proof and play into trends.”

He joined us 15 years ago, shortly after the acquisition of Ameron in Geldermalsen, where he was doing an internship for university as a chemistry student. When the laboratory moved to Amsterdam and merged with SIGMA COATINGS®, Ronnie was one of the people who moved with it, working in research and development (R&D) as a technical specialist.

Connecting the Parts Like a Spider in a Web

Three years ago, he took over his new role as global product manager and welcomed the helicopter view it gave him of the company.

You’re the spider in the web, connecting with different parts of the organization. I combine my experience from R&D with news from the market and translate trends into tangible ideas.

His background in R&D is proving very beneficial in his new position, and he loves familiarizing himself with the hundreds of products he hasn’t worked with before.

“I can bring a certain freshness and understanding of the products – because I know what's inside the veins.”

One of the products Ronnie is proud of is the PPG PITT-CHAR® NX technology.

ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-innovation-media-day-pittchar-nx-demo.jpg
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-innovation-media-day-pittchar-nx-demo-2.jpg

Two Years “at Home" in the U.S.

Back in 2013, we were looking at remodeling a laboratory in Springdale, and Ronnie was asked to help evaluate the facilities. While there, he made an off-the-cuff remark that maybe he would end up running the project one day. Then, six months later…

“I was asked if I would be interested in managing the new lab and launching its innovation activities. I had planted the seed all that time ago and now it was actually happening.”

He fit in nicely with the American style of working and communicating, but not having a car for the first few months due to paperwork issues was a bit tough as he had to ask his manager to drive him everywhere.

“When I got back, I had a different appreciation for the company, a better understanding of how we work, who the key people are, and how they influence what happens.”

Never Stop Learning to Stay on Top

After two years in the U.S., Ronnie decided to embark on his MBA journey. He felt an urge to refine and diversify his knowledge and move away from the technical expert role into more broad terms and even got sponsored by PPG.

Ronnie enjoyed learning about finance and marketing strategy and working with intelligent and ambitious people from different industries all over the world.

But his learning didn’t stop there. In his new role, he finds it essential to stay on top of what's going on in the market through industry literature available via company subscriptions. He uses what he learns to develop our processes, so we can do things more efficiently and consistently.

“It’s paying off quite well. I frequently refer to frameworks I've been reading about. Some people really appreciate the freshness of new ideas.”

Ronnie has been impressed with how many opportunities the company offers but reminds us that it’s important to actively seek them.

I think almost anything is possible in PPG. But, if you don't ask, it's not going to happen. Don't be afraid to speak up. Ask for what you want because you will be surprised what is possible.
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-c3-imagination-at-work.jpg
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-c3-imagination-at-work-jury.jpg

“Don’t Be Afraid to Be Who You Are”

Ronnie tells us that he's from a relatively small town in the south of the Netherlands, which he found difficult as an LGBTQ+ teenager. The experience makes him want to be involved with people, especially younger people, who are struggling with who they are or how they feel.

“I find it worrying these days that some things are becoming less accepted politically. We cannot influence what's happening in politics, but we can move our own company forward.”

His vision is that no employee, no matter where they are or go in the company, should feel afraid of being who they are. He wants PPG to be an even safer place for us all. This is why he has joined the LGBTQ+ Employee Resource Network.

“When you come to a meeting, it always feels comfortable and welcome. The leaders are just excellent.”

However, Ronnie’s primary source of being #PPGProud actually comes from outside his job:

No matter where you look in the world, there are at least four objects painted with a PPG product. Knowing that we contribute to so many different things that people use daily, that's a nice feeling.
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-protective-marine-coatings-partner-2.jpg
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-protective-marine-coatings-partner-3.jpg

Dit is Ronnie Peskens, één van onze global productmanagers voor Protective and Marine Coatings (PMC). Hij is een fervent leerling, en als een soort "Hermione Granger" in zijn vakgebied vindt hij dat kennis waardevoller is als het gedeeld wordt. Ronnie herinnert ons aan de vele mogelijkheden die PPG biedt, benadrukt waarom het belangrijk is om op te komen voor dingen die je wilt en waarom hij gepassioneerd is over de inclusie van LGBTQ+ werknemers.

Ronnie's Routekaart naar Succes

Ronnie werkt vanuit Amsterdam aan strategische roadmapping en portfolioplanning voor anticorrosieve coatings. Daarnaast overziet hij het hele PMC-portfolio en helpt hij bij de ontwikkeling van strategieën daarvoor.

"Ik probeer collega's te helpen nadenken over wat er in de markt en de maatschappij als geheel gebeurt, om te onderzoeken hoe we ons portfolio toekomstbestendiger kunnen maken en kunnen inspelen op trends."

Hij kwam 15 jaar geleden bij ons werken, kort na de overname van Ameron in Geldermalsen, waar hij als student scheikunde stage liep. Toen het laboratorium naar Amsterdam verhuisde en fuseerde met SIGMA COATINGS®, was Ronnie één van de mensen die meeverhuisde en als technisch specialist bij onderzoek en ontwikkeling (R&D) ging werken.

De Onderdelen Verbinden als een Spin in een Web

Drie jaar geleden nam hij zijn nieuwe rol als global product manager op zich en was hij blij met de helikopterview die het hem gaf over het bedrijf.

Je bent de spin in het web, je maakt connecties met verschillende delen van de organisatie. Ik combineer mijn ervaring uit R&D met nieuws uit de markt en vertaal trends naar tastbare ideeën.

Zijn achtergrond in R&D komt hem goed van pas in zijn nieuwe functie, en hij vindt het geweldig om zich vertrouwd te maken met de honderden producten waar hij nog niet eerder mee heeft gewerkt.

"Ik kan een zekere frisheid en inzicht in de producten brengen - omdat ik weet hoe ze zijn samengesteld."

Één van de producten waar Ronnie trots op is, is de PPG PITT-CHAR® NX technologie.

ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-innovation-media-day-pittchar-nx-demo.jpg
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-innovation-media-day-pittchar-nx-demo-2.jpg

Twee Jaar ‘Thuis’ in de VS

In 2013 wilden PPG een laboratorium in Springdale verbouwen, en Ronnie werd gevraagd om te helpen bij de evaluatie van de faciliteiten. Terwijl hij daar was, maakte hij een terloopse opmerking over dat hij misschien op een dag het project zou leiden. En toen, zes maanden later...

"Er werd mij gevraagd of ik geïnteresseerd was in het leiden van het nieuwe lab en het opstarten van de innovatie-activiteiten. Ik had het zaadje een tijd geleden geplant en nu gebeurde het echt."

De Amerikaanse stijl van werken en communiceren beviel hem goed, maar het feit dat hij de eerste maanden geen auto had vanwege papierwerk was best lastig, omdat hij zijn manager moest vragen om hem overal naartoe te rijden.

"Toen ik terugkwam, waardeerde ik het bedrijf op een andere manier, begreep ik beter hoe we werken, wie de belangrijkste mensen zijn en hoe zij invloed hebben op wat er gebeurt.”

Om aan de Top te Blijven Moet je Altijd Blijven Leren

Na twee jaar in de VS besloot Ronnie aan zijn MBA-traject te beginnen. Hij voelde een drang om zijn kennis te verfijnen en te diversifiëren, en om van de rol van technisch expert over te stappen naar bredere gebieden. Hij werd zelfs gesponsord door PPG.

Ronnie genoot van het leren over bedrijfseconomie, marketingstrategie en het werken met intelligente en ambitieuze mensen uit verschillende industrieën over de hele wereld.

Maar daar bleef het niet bij. In zijn nieuwe functie vindt hij het essentieel om op de hoogte te blijven van wat er in de markt gebeurt aan de hand van vakliteratuur die beschikbaar is via bedrijfsabonnementen. Hij gebruikt wat hij leert om onze processen te ontwikkelen, zodat we dingen efficiënter en consistenter kunnen doen.

"Dat werpt zijn vruchten af. Ik verwijs regelmatig naar kaders waarover ik heb gelezen. Sommige mensen waarderen de frisheid van nieuwe ideeën echt."

Ronnie is onder de indruk van hoeveel kansen het bedrijf biedt, maar herinnert ons eraan dat het belangrijk is om er actief naar op zoek te gaan.

Ik denk dat bijna alles mogelijk is bij PPG. Maar, als je het niet vraagt, zal het niet gebeuren. Wees niet bang om je mond open te doen. Vraag wat je wilt, want je zult verbaasd zijn wat er mogelijk is.
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-c3-imagination-at-work.jpg
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-c3-imagination-at-work-jury.jpg

“Wees Niet Bang te Zijn Wie Je Bent”

Ronnie vertelt dat hij uit een relatief kleine stad in het zuiden van Nederland komt, wat hij als LGBTI jongere moeilijk vond. Die ervaring maakt dat hij betrokken wil zijn bij mensen, vooral jongere mensen, die worstelen met wie ze zijn of hoe ze zich voelen.

"Ik vind het tegenwoordig zorgelijk dat sommige dingen politiek minder geaccepteerd worden. We kunnen geen invloed uitoefenen op wat er in de politiek gebeurt, maar we kunnen ons eigen bedrijf wel vooruit helpen."

Zijn visie is dat geen enkele werknemer, ongeacht waar hij zich bevindt of naartoe gaat in het bedrijf, zich bang zou moeten voelen om te zijn wie hij is. Hij wil dat PPG een nog veiliger plek wordt voor ons allemaal. Daarom heeft hij zich aangesloten bij het LGBTQ+ Employee Resource Network.

"Als je naar een bijeenkomst komt, voelt het altijd comfortabel en welkom. De leiders zijn gewoon fantastisch."

Maar Ronnie's voornaamste bron om #PPGProud te zijn komt eigenlijk van buiten zijn werk:

Waar je ook kijkt in de wereld, er zijn minstens vier voorwerpen die met een PPG-product zijn geverfd. Het is een prettig gevoel te weten dat wij bijdragen aan zoveel verschillende dingen die mensen dagelijks gebruiken.
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-protective-marine-coatings-partner-2.jpg
ppg-2022-ronnie-peskens-amsterdam-netherlands-protective-marine-coatings-partner-3.jpg

Back to top