Diversity
Published: August 04, 2020
Diversity
Published: August 04, 2020

Stana Stays Close to Her PPG Family While Off Starting Her Own

Stáňa Zůstává Součástí PPG rodiny, Zatímco Založila Vlastní

At PPG, the feeling of “we are family” is widespread. This is very true of Stana Fadrna from Shared Services Centre in Brno, Czech Republic, who is considered by all who know her as a hardworking, positive, and always smiling family member. The pandemic lockdown hit just as she was preparing to handover her role before her current maternity leave, bringing with it unforeseen additional challenges. However, she still stays close in mind and spirit to her PPG team.

A Perfectionism Built on Seeing the Bigger Picture

Before joining us, Stana enjoyed a varied selection of jobs, including working at a café, a flower shop, a bank, volunteering in summer camps and even teaching French, which was her original field of study!

It gave me the skills to perceive the bigger picture and see things from different perspectives.

She joined PPG in 2011 as HR administrator for France, and became training and development coordinator two years later.

In 2015, in her new role of community engagement specialist for EMEA, Stana helped with establishing the community engagement program in our region. This meant coordinating the first COLORFUL COMMUNITIES® projects and setting the building blocks of the Charity Partner program. Besides discovering a new passion for community engagement, her organizational skills and perfectionist approach earned her a nomination for a 2017 Rainmaker!

The successful growth of the Colorful Communities initiative and the overall contributions to our communities are directly a result of Stana’s passion, organizational skills and attention to detail. She is a true role model for living The PPG Way.
Ken Armistead, PPG director of corporate communications, EMEA

Her responsibilities grew as she quickly progressed and by 2018, she was promoted to the communications manager for EMEA.

The communications team is responsible for employee communication, community engagement, corporate branding, and media and public relations.

It’s very diverse and I have learned a lot by doing. It’s great being in touch with lots of different people.

Leading a Team Remotely

The first thing Stana learned as a new team leader was that, just like any family, everyone is unique and needs a different approach.

Since I joined PPG three years ago, Stana has been an important teacher and leader for me. She helped me a lot to grow professionally but also as a person. She truly cares about you and your well-being.
Lucie Polesovska, PPG senior community engagement specialist, EMEA

When COVID-19 hit, Stana had already been leading her team remotely for six months and had established a system for working from her new home in the UK where she moved to live with her partner. She held regular video calls to discuss next steps and to highlight successes. She also set up team ‘buddies’, where members could discuss things without her, so that everyone knew they could depend on one another.

It was very important to be open and trusting, and to show I knew I could rely on them just as they could rely on me.

You Can Organize Your Work, But Not Motherhood

Stana was looking forward to several weeks of the maternity leave she had ahead of the birth to plan for the upcoming changes. Her baby, however, had different ideas. For Stana, as a greatly organized person, it first came as a little shock. But as she relates, maternity now teaches her a completely different approach to life.

You can organize your work, but not motherhood. You have to take it as it is. It shows you that not everything can be planned, and that is completely fine.

Becoming a mom during the pandemic wasn’t easy. Visitor numbers were limited to one in hospitals in the UK, and doctor’s checks were done online or by phone only. There was also no support network available to her since her family and close friends don’t live in the UK. But she knows the experience will make her a better leader.

It has taught me, as a usually extreme planner, to live in the moment and not dwell on my plans. You can’t have everything under control.

When Stana Smiles, the World Smiles with Her

Stana admits that a work-life balance was always difficult for her because she found it hard not to work all the time. But she learned that a good night’s sleep, a walk at lunchtime, and daily yoga really helped. In fact, yoga is a really big part of her life. She even hopes to get her training certificate soon!

Stana’s motto is one she embodies every day and encourages us to follow too: smile as much as possible! It truly mirrors her connections within and outside PPG.

So even now, despite being on maternity leave, Stana is still interested in everything that goes on within the team. She and baby Ellie have even kept in touch with her team and colleagues through social Zoom meetings. Of course, she keeps a close eye on PPG People and our social media pages!

It is great that we have such amazing relationships. I still feel part of PPG, for sure.

V PPG je myšlenka „jedné rodiny“ všudypřítomná. Platí to i pro Stáňu Fadrnou z brněnské pobočky centra sdílených služeb, kterou všichni, kdo ji znají, považují za pracovitou, optimistickou a usměvavou členku naší rodiny. Izolace během pandemie přišla právě když se chystala předat svoji pozici před nástupem na nynější mateřskou dovolenou, což přineslo nepředvídatelné a mimořádné výzvy. Stáňa však stále zůstává myslí i duchem se svým PPG týmem.

Perfekcionismus Zrozený z Nadhledu

Než se k nám Stáňa přidala, vyzkoušela širokou paletu profesí. Pracovala v kavárně, květinářství či bance a vyučovala francouzský jazyk, což je její původní vzdělání. Ve svém volnu organizovala letní tábory.

Získala jsem tím schopnost vidět svět kolem sebe s nadhledem a vnímat jej v širších souvislostech.

V PPG začla pracovat v roce 2011 jako HR administrator pro Francii a o dva roky později přestoupila na pozici training and development coordinator.

V roce 2015 přešla Stáňa na novou pozici community engagement specialist for EMEA (region Evropa, Střední Východ a Afrika) a pomáhala tak zformovat základy programu komunitní spolupráce v našem regionu. To obnášelo organizaci prvních projektů COLORFUL COMMUNITIES® a položení základního kamene programu Charity Partner. Nejen že v sobě objevila novou vášeň pro tuto oblast, ale její organizační schopnosti a perfekcionistický přístup jí přinesly nominaci na cenu Rainmaker 2017!

Úspěch a rozsah programu Colorful Communities i celkový přínos našim komunitám jsou jednoznačně výsledkem jejího nasazení, organizačních schopností a orientace na detail. Stáňa je skutečným příkladem, jak žít The PPG Way.
Ken Armistead, PPG director of corporate communications, EMEA

Její zodpovědnost rostla spolu s jejím rychlým kariérním postupem a v roce 2018 povýšila na pozici communications manager for EMEA.

Komunikační tým zodpovídá za komunikaci se zaměstnanci, angažovanost v komunitách, prezentaci obchodní značky a vztahy s médii a veřejností.

Náplň práce je velmi rozmanitá a tím jsem se hodně naučila. Baví mě být v kontaktu se spoustou různých lidí.

Jak Vést Tým na Dálku

První věc, kterou se Stáňa naučila jako nový team leader, bylo, že stejně jako v jakékoli jiné rodině, každý její člen je svůj a potřebuje odlišný přístup.

Už jsem v PPG tři roky a Stáňa je pro mě důležitým vedoucím a mentorem. Pomohla mi růst nejen profesionálně, ale i jako člověku. Ona se doopravdy zajímá o vás a vaši pohodu.
Lucie Polesovska, PPG senior community engagement specialist, EMEA

Když zasáhl COVID-19, Stáňa tou dobou už půl roku vedla svůj tým na dálku a nastavovala systém, jak pracovat z jejího nového domova ve Velké Británii, kam se odstěhovala za svým partnerem. S týmem mívala pravidelné videohovory, aby projednali, co je potřeba, nebo vyzdvihli jednotlivé úspěchy. Zavedla také systém „parťáků“, aby mohli členové týmu diskutovat bez ní a naučit se spoléhat jeden na druhého.

Bylo důležité otevřít se a důvěřovat si, ukázat týmu, že vím, že se na ně mohu spolehnout, zrovna tak jako oni na mě.

Práci si Naplánuješ, ale Mateřství Ne

Stáňa se těšila na několik týdnů mateřské dovolené před porodem, aby se připravila na nadcházející změny. Avšak její děťátko mělo jiné plány. Pro Stáňu a její organizovaný přístup k životu to byl zpočátku menší šok, ale jak říká, tentokrát ji pro změnu mateřská učí novému pohledu na svět.

Práci si naplánujete, ale mateřství ne. Musíte to brát tak, jak to je. Naučí vás to, že vše se naplánovat nedá, a že je to tak v pořádku.

Stát se mámou v době pandemie nebylo snadné. Do nemocnic ve Velké Británii mohl pouze omezený počet návštěv, a to jeden člen rodiny, navíc kontroly u doktora probíhaly online nebo po telefonu. Nemohla se spolehnout ani na podporu rodiny nebo blízkých přátel, kteří zůstali v České republice. Ale ví, že ji tato zkušenost posune opět dál.

Naučilo mě to, v mé posedlosti plánováním, žít pro okamžik a nelpět na plánech. Nejde mít všechno pod kontrolou.

Když se Stáňa Usmívá, Usmívá se i Svět Kolem Ní

Stáňa přiznává, že najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebylo vždy snadné, nedokázala se od práce odtrhnout. Ale naučila se, že dobře se vyspat, projít se po obědě nebo si denně zacvičit jógu, opravdu pomáhá. Právě jóga je nedílnou součástí jejího života, dokonce doufá, že brzy získá instruktorské osvědčení!

Její motto vidíme dnes a denně na její tváři a zve nás, ať se k ní připojíme: usmívejme se, jak často jen můžeme! Zrcadlí se v něm její ryzí přístup k životu uvnitř i vně PPG.

Dokonce i nyní na mateřské se Stáňa stále zajímá o dění v týmu. I s dcerkou Ellie zůstává v kontaktu se svým týmem, kolegy a kolegyněmi prostřednictvím hovorů na Zoomu. A samozřejmě bedlivě sleduje PPG People a naše sociální sítě.

Jsem ráda, že máme tak skvělé vztahy. Rozhodně se stále cítím součástí PPG.

Back to top