Diversity
Published: April 20, 2020
Diversity
Published: April 20, 2020

‘When You Are Positive, You Can Find a Solution for Everything’

'Gdy Jesteś Pozytywny, Możesz Znaleźć Rozwiązanie na Wszystko'

As we all begin to adjust to working from home, balancing two families – our PPG family and our own – is not just a necessity, it’s an art. Our colleague Artemis Saratsioti shares with us her career story and secrets for how she finds the balance between her work and private life. Plus she has also had to deal with tackling a traditionally male technical sector.

We welcomed Artemis Saratsioti to PPG as a marketing assistant in 2000 when we acquired ICI Autocolor. She is now marketing manager for Central Eastern Europe for our Automotive Refinish Business. Artemis had always wanted to work in a country other than her native Greece.

Even though the Polish team in Warsaw was so friendly that she “immediately felt part of the family”, she admits to finding Polish a challenge, despite having five other languages under her belt.

Relocating is challenging. Even if you’re in the same role, everything is different. You need to find a balance between learning and simultaneously delivering on your targets.

She considers marketing to be the mediator between all external and internal customers, whose needs must be met with the correct tools and services.

PPG has given me the opportunity to grow and to evolve. It has been a very exciting and interesting journey for me so far.

How Artemis Deals With Stereotyping

Technical sectors are often considered ‘male’. As the marketing manager for Greece and Balkans, she visited a customer in Cyprus who asked the sales manager why he had brought a “babe” along for the meeting. She is unfazed by this attitude.

I am always patient with people. We start our meeting and I give them the space and time to change their minds. Fortunately, year by year, things are improving.

She considers PPG to be a keen supporter of female professionals, through our Women’s Leadership Council (WLC) and activities that are especially for supporting the career development of our female colleagues.

A Successful Work-Life Balance… in the Balance

Having a family and working fulltime is not easy. How does Artemis manage?

I start work very early so I can dedicate the evenings to my kids, either by taking them to their activities or spending quality time with them.

As her two sons are a bit older, they don’t need her full attention and she’s able to leave them with a babysitter if she has to travel. It also means she can involve them in the cooking and cleaning. However, like for all of us, the current situation has completely disrupted her work-life balance. Artemis is now working from home and the kids are off school.

Whereas they were always quite self-sufficient with their studies, my being there makes it easy for them to ask for my help all the time.

Another challenge is that she has to work in her living room, so she never gets the seclusion she would like. But for Artemis, no challenge is too big to cope with.

Taking ‘Working from Home’ by the Horns

Artemis has laid down some home quarantine rules in order for her household to work as productively as possible:

She has also put in place some guidelines to alleviate the stress of the Coronavirus situation:

Artemis says that she really misses being with other people at the office as for her, that contact and those relationships are very important. However, she hopes this situation will pass soon and everything will be back to normal. She points out that nowadays, positive thinking is more crucial than ever before!

Being positive is vital. When you are positive, you can find a solution for everything.

Kiedy wszyscy zaczynamy dostosowywać się do zdalnego pracowania z domu, równoważenie dwóch rodzin – tej, którą tworzymy jako One PPG i naszej własnej – to nie tylko konieczność, lecz sztuka. Nasza koleżanka Artemis Saratsioti dzieli się z nami historią swojej kariery i sekretami, które zdradzają, w jaki sposób udaje jej się znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym. Co więcej, musiała się także zmierzyć się z sektorem technicznym, uznawanym tradycyjnie za męski.

Artemis Saratsioti powitaliśmy roku 2000 - był to moment, kiedy nabyliśmy ICI Autocolor. Dołączyła w szeregi PPG na stanowisko asystentki ds. Marketingu. Obecnie pełni funkcję menedżera ds. Marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej w naszej branży Automotive Refinish. Artemis od zawsze chciała pracować w kraju innym niż jej rodzinna Grecja.

Mimo tego, że warszawski zespół okazał się tak przyjazny, że „od początku poczuła się częścią rodziny”, to Artemis przyznaje, że język polski okazał się dla niej nie lada wyzwaniem, a podkreślmy – umie władać pięcioma innymi językami.

Przeprowadzka jest wymagająca. Nawet jeśli pełni się tą samą, to wszystko staje się inne. Trzeba znaleźć równowagę pomiędzy nauką a jednoczesnym realizowaniem celów.

Według niej, marketing jest mediatorem pomiędzy wszystkimi klientami, tymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, których potrzeby muszą zostać zaspokojone za pomocą odpowiednich narzędzi i usług.

PPG dało mi możliwość, by się rozwinąć i ewoluować. To była dla mnie bardzo ekscytująca i interesująca podróż.

Jak Artemis Radzi Sobie ze Stereotypami

Sektory techniczne często uważane są za „męskie”. Jako menedżer ds. Marketingu dla Grecji i Bałkanów, odwiedziła kiedyś jednego z klientów na Cyprze, który zapytał kierownika sprzedaży, dlaczego na spotkanie przyprowadził „dziecko”. Mimo to, Artemis pozostała niewzruszona tą postawą.

Zawsze jestem cierpliwa w stosunku do ludzi. Zaczynając nasze spotkanie, daję im przestrzeń oraz czas na zmianę zdania i nastawienia. Na szczęście, z roku na rok sytuacja się poprawia.

Artemis uważa, że PPG jest ogromnym zwolennikiem kobiet-profesjonalistów, chociażby poprzez istnienie naszej Women’s Leadership Council (WLC) i wykonywanie działań, które są szczególnie pomocne w rozwoju karier naszych koleżanek.

Pomyślna Równowaga Między Życiem Prywatnym a Pracą...w Równowadze

Posiadanie rodziny i praca w pełnym wymiarze godzin nie jest łatwa. Jak sobie z tym wszystkim radzi?

Zaczynam pracę bardzo wcześnie, dzięki temu mogę poświęcić wieczory moim dzieciom, zabierając je na różne zajęcia lub po prostu spędzając z nimi czas.

Ponieważ jej dwaj synowie są nieco starsi, nie potrzebują jej pełnej uwagi, dlatego może zostawić ich z opiekunką, kiedy wypada jej podróż służbowa. Oznacza to także, że może zaangażować ich w gotowanie i sprzątanie. Jednak, tak jak dla nas wszystkich, obecna sytuacja całkowicie zakłóciła jej równowagę między pracą a życiem prywatnym. Artemis pracuje teraz z domu, lecz jednocześnie jej dzieci mają przerwę od fizycznej obecności w szkole i także uczą się z domu.

Pomimo, że moi synowie zawsze byli dość samowystarczalni w kwestii swoich lekcji, moja obecność sprawia, że łatwiej jest im cały czas prosić o moją pomoc.

Kolejnym wyzwaniem dla Artemis jest to, że musi pracować w swoim salonie, więc nigdy nie jest w stanie być w cichym odosobnieniu, którego by potrzebowała. Na całe szczęście, dla niej żadne wyzwanie nie jest zbyt wielkie, aby sobie z nim nie poradzić.

Biorąc “Pracę z Domu” za Rogi

Artemis ustanowiła pewne zasady domowej kwarantanny, które pozwalają pracować tak wydajnie, jak to możliwe:

Wprowadziła również pewne wytyczne, aby złagodzić stres związany z panującą sytuacją dotyczącą koronawirusa:

Artemis mówi, że naprawdę tęskni za przebywaniem w biurze z innymi ludźmi, ponieważ kontakt i relacje są dla niej bardzo ważne. Ma jednak nadzieję, że obecna sytuacja wkrótce minie i wszystko wróci do normalności. Uważa też, że obecnie pozytywne myślenie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej!

Bycie pozytywnie nastawionym jest niezbędne. Kiedy jesteś pozytywny, jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie na wszystko.

Back to top