Sustainability
Published: April 27, 2021
Sustainability
Published: April 27, 2021

Marcin Urban: Finding Sustainable Solutions to Minimize Water Waste

Marcin Urban: W Poszukiwaniu Trwałych Rozwiązań Minimalizujących Straty Wody

To help protect the environment, our teams are working hard to reduce both water consumption and wastewater generation, through process changes, equipment upgrades, increased monitoring and smart innovation. Marcin Urban and his team recently came up with two ingenious ways of reducing water waste when cleaning tanks at our Wrocław plant in Poland. Not only have their initiatives both been super successful at saving water, but the team is now able to clean twice as many tanks. Ready to learn their secret?

Visible Work with a Positive Impact

Marcin Urban joined us in 2008 and is responsible for managing two teams at our Architectural Coatings plant in Wroclaw. They are the quality control department and the technology department, the latter of which Marcin created himself two years ago.

These teams are responsible for producing products of the highest quality, for “guarding” the quality of raw materials and finished products, as well as for the optimization of production processes – leading our Wroclaw plant towards operating more sustainably.

I feel our work is visible and has a positive impact on production processes in the Wrocław plant. Well-functioning, sustainable processes make it easier and more pleasant for people to work.

Marcin has also been associated with Plant Hygiene projects since the beginning of his career with PPG and is now part of the Plant Hygiene Centre of Excellence AC EMEA.

Two Solutions to Minimize Water Waste

One of the things Marcin is responsible for is ensuring the production installation is washed as hygienically and frequently as possible. However, this was creating a lot of water waste due to it being a manual process and there being no way of reusing water after cleaning.

He felt it was important to address this issue and so the team started looking for a solution.

Their first initiative, thanks to Monika Smuga, was to use the existing Process Control System to automate tank washing using filling operators. The system enables the full integration of all automation systems in the plant through controlling, regulating, visualizing and monitoring processes. This meant they could supervise and minimize water consumption.

A second project, led by Marcin, focused on modifying how often the tanks were cleaned. By washing all tanks at once on a scheduled basis, not only would they create less waste, but the tanks would be cleaned more often, more efficiently, more effectively, and without a negative impact on the work of production departments.

A Huge Reduction in Wasted Water

Through process changes, equipment upgrades and increased monitoring, Marcin’s teams are now reducing water consumption, wastewater generation and, therefore, costs. This is creating a massive impact on savings, both environmentally and financially!

By automating the process and controlling the amount of rinse water used, the team succeeded in reducing annual water consumption by nearly 220 cubic meters in 2020.

Through modifying the schedule and frequency of cleaning, they eliminated a further 375 cubic meters of water annually, despite there being twice as many tanks to clean as the previous year.

Both ideas have won PPG Sustainability Awards in the ‘Environmental Impact’ category. In addition to this, they may be among some of the ideas that will be implemented across the entire organization this year.

Motivated to Find More Innovative Solutions

Aside from looking out for our environment, Marcin is also known for his enjoyable plant tours, treating a visit to the factory a bit like a micro-tour. This not only includes a well-designed trip with attention to detail, but an individual approach for each visitor.

It is important for me that visitors get a story that satisfies their curiosity and brings them closer to our work at the production plant. Travel educates – even those around the plant.

Marcin loves that while he’s solving problems at PPG, he’s learning, and that his solutions have a positive impact, not just on our company and our colleagues, but on the planet, too.

The fact that my actions and those of my team are being appreciated through awards such as the Sustainability Award, motivates us to work even harder and to find more innovative solutions.

Learn more about our efforts for reducing water consumption in our 2020 Sustainability Report.

Aby działać w sposób, który pomaga chronić środowisko, nasze zespoły ciężko pracują nad zmniejszeniem zarówno zużycia wody, jak i wytwarzania ścieków. Dokonują tego poprzez zmiany procesów, modernizację sprzętu, zwiększony monitoring i inteligentne innowacje. Marcin Urban i jego zespół wymyślili niedawno dwa genialne sposoby na zmniejszenie marnotrawstwa wody przy czyszczeniu zbiorników we wrocławskiej fabryce. Ich inicjatywy nie tylko odniosły ogromny sukces w oszczędzaniu wody, ale także jako zespół są teraz w stanie wyczyścić dwa razy więcej zbiorników. Jesteście gotowi poznać ich sekret?

Widoczna Praca z Pozytywnym Wpływem

Marcin Urban dołączył do PPG w 2008 roku i jest odpowiedzialny za zarządzanie dwoma zespołami w naszej fabryce powłok architektonicznych (Architectural Coatings) we Wrocławiu. Zespoły, o których mowa, to dział kontroli jakości oraz dział technologii, który Marcin stworzył dwa lata temu.

Obydwa zespoły są odpowiedzialne za wytwarzanie produktów najwyższej jakości, „sprawowanie nadzoru” nad jakością surowców i wyrobów gotowych, a także za optymalizację procesów produkcyjnych. Wszystkie te czynności sprawiają, że nasz wrocławski zakład rozwija się w kierunku bardziej zrównoważonego działania.

Czuję, że nasza praca jest widoczna i wywiera pozytywny wpływ na procesy produkcyjne we wrocławskim zakładzie. Dobrze funkcjonujące i zrównoważone procesy sprawiają, że ludziom pracuje się łatwiej i przyjemniej.

Od początku swojej kariery w PPG, Marcin związany jest także z projektami Plant Hygiene, a obecnie jest także częścią Centrum Plant Hygiene AC w regionie EMEA.

Dwa Rozwiązania Minimalizujące Marnotrawstwo Wody

Jedną z wielu rzeczy, nad którymi czuwa Marcin, jest zapewnienie możliwie jak najbardziej higienicznego i częstego mycia instalacji produkcyjnej. Ponieważ mycie było procesem ręcznym, które nie pozwalało na ponowne wykorzystanie wody po czyszczeniu, generowało ogromne straty wody.

Marcin uznał za priorytet zajęcie się tym problemem, dlatego jego zespół zaczął poszukiwać rozwiązania.

Pierwszą inicjatywą, której autorką była Monika Smuga, było wykorzystanie istniejącego systemu PCS do automatyzacji mycia zbiorników za pomocą operatorów rozlewu. Oznaczało to, że zespół mógł zacząć nadzorować i minimalizować zużycie wody.

Drugi projekt, autorstwa Marcina, dotyczył modyfikacji częstotliwości czyszczenia zbiorników. Mycie wszystkich zbiorników zgodnie z harmonogramem, czyli jednocześnie, nie tylko powodowałoby powstawanie mniejszej ilości odpadów, ale oznaczałoby także, że zbiorniki mogłyby być czyszczone częściej, wydajniej, skuteczniej i bez negatywnego wpływu na pracę działów produkcyjnych.

Ogromna Redukcja Ilości Niewykorzystywanej Wody

Dzięki zmianom w procesach, modernizacji sprzętu i zwiększonemu monitorowaniu, zespoły Marcina zmniejszają obecnie zużycie wody i wytwarzanie ścieków, a co za tym idzie – generują mniej kosztów. Ma to ogromny wpływ na oszczędności, zarówno środowiskowe, jak i finansowe!

Dzięki automatyzacji procesu i kontrolowaniu ilości wykorzystywanej do płukania wody, w 2020 roku zespołowi udało się zmniejszyć roczne zużycie wody o prawie 220 metrów sześciennych.

Modyfikując harmonogram i częstotliwość czyszczenia, pracownicy mogli eliminować kolejne 375 metrów sześciennych wody rocznie, mimo że do czyszczenia było dwa razy więcej zbiorników niż w roku poprzednim.

Obydwa pomysły zostały docenione i zdobyły nagrody PPG Sustainability Awards w kategorii „Wpływ na środowisko”. Co więcej, każdy z pomysłów ma szanse na wdrożenie w całej organizacji.

Zmotywowany do Poszukiwania Bardziej Innowacyjnych Rozwiązań

Oprócz dbania o środowisko, Marcin znany jest również z prowadzenia cieszących się sympatią wycieczek po zakładach. Dlaczego są one tak lubiane? Marcin każdą wizytę w fabryce traktuje trochę jak mikro-wycieczkę, dlatego przed zabraniem nowych zwiedzających na teren zakładu, planuje jej przebieg z dbałością o najmniejsze szczegóły. Kluczem do sukcesu jest także indywidualne podejście do każdego „turysty”.

Zależy mi na tym, aby odwiedzający usłyszeli historię, która zaspokoi ich ciekawość i przybliży ich do naszej pracy w zakładzie produkcyjnym. Podróże kształcą - nawet te po terenie zakładu.

Marcin uwielbia to, że rozwiązując problemy w PPG, ma szansę na naukę nowych umiejętności i że jego rozwiązania mają pozytywny wpływ nie tylko na naszą firmę i naszych współpracowników, ale także na planetę.

Świadomość, że działania moje i mojego zespołu są doceniane poprzez nagrody takie jak Sustainability Award, motywuje nas do jeszcze cięższej pracy i znajdowania bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Related posts

Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Madison Sloan: Sustainable Future Thanks to Water-Borne Coatings
Madison Sloan: Sustainable Future Thanks to Water-Borne Coatings
Natalya Nikitina: Bringing Sustainability and Innovation into Color Presentation
Natalya Nikitina: Bringing Sustainability and Innovation into Color Presentation
Paolo Pallavera: Playing the Safety Game Can Save Lives
Paolo Pallavera: Playing the Safety Game Can Save Lives
Back to top