Sustainability
Published: March 26, 2020
Sustainability
Published: March 26, 2020

Hanna: Our Zero-Waste Ambassador

Hanna: Nasza Ambasador Stylu Zero-Waste

Hanna Parusińska, our colleague from the Lewkowiec site in Poland, is showing us that protecting the environment and helping others should be something we all care about. In light of the current situation, we are certainly all very aware of the importance of EHS’s services.

“I Love Working for Others”

Currently on maternity leave expecting her second daughter, Hanna has been with us for 2.5 years as our environmental protection, health and safety specialist (EHS) in Lewkowiec, Poland.

Her role consists of looking after the safety of our colleagues there and ensuring compliance with all legal provisions relating to safety, health and the protection of the environment. She also helps organize wellness and community engagement activities.

Hanna looks forward to returning to work as it gives her great satisfaction.

I like the EHS service very much because it means working for others. And it is very diverse – you can’t get bored!

Kids, Shoes, Pets and More

When Hanna joined the company, she was delighted that the plant director was so supportive of charity and community engagement campaigns. It was the perfect environment for her to create meaningful relationships with local associations and to organize charity events in aid of them.

Package for Animals is an event she organized for the second year collecting food and other necessities for the local Intercommunal Shelter for Homeless Animals for which she came up with the catchy rhyming name "Paka dla Zwierzaka" (roughly translated from Polish, it’s Crate for a Pet).

She has also organized Clean Angel (a collection of cleaning products for children from local families in need), Collection Book (for the hospice in a nearby town), and Shoes for Bootblack (a collection of old shoes to be repaired before being donated).

Teaching the Power of Sustainability

Earlier this year, Hanna was invited to the nearby Salesians High School (in Ostrów Wielkopolski) to give a lecture on the Zero Waste concept – a topic she’s passionate about.

She talked about waste segregation and changes in waste management, and informed students of where their local relevant waste containers are located. The students learned that while the average person in Poland produces close to 268 kilograms (591 pounds) of garbage annually, they only segregate around 60%.

She demonstrated how we achieve our great results in the field of sustainability, providing proven protective solutions for land and sea constructions operating in the most demanding and hostile of conditions.

Hanna then gave important, but easy-to-implement, everyday tips for how to protect our environment for the next generation. She is committed to leading by example and inspiring others to do the same – no surprise, the presentation was a big success.

Putting Others, Animals and the Environment First

Hanna is the sort of person who puts others, animals and the environment first. She doesn’t just talk about it, she comes up with creative ideas and then she makes them happen.

In general, when you hear that something relating to sustainability is going on in Lewkowiec, it is always Hanna who is responsible for it.
Jarosław Pukalski, EHS manager

Hanna is a truly empathic person and she wants to share her passion with others:

More than ever before, I hope that this ignites in everyone their desire to help others.

Hanna Parusińska, nasza koleżanka z polskiej miejscowości Lewkowiec, udowadnia nam, że ochrona środowiska oraz pomaganie innym powinno być rzeczą, na której wszystkim nam powinno zależeć. W świetle zaistniałej sytuacji, wszyscy jesteśmy obecnie z pewnością bardzo świadomi znaczenia i ważności działań BHP.

“Uwielbiam Pracować Na Rzecz Innych”

Obecnie na urlopie macierzyńskim w oczekiwaniu na pojawienie się drugiej córki, Hanna jest z nami już od dwóch i pół lat jako nasz specjalista ds. ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (BHP) w Lewkowcu w Polsce.

Jej rola polega na dbaniu o bezpieczeństwo swoich współpracowników i zapewnianiu ciągłej zgodności wszystkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Hanna także chętnie pomaga w organizowaniu aktywności związanych z dobrym samopoczuciem kolegów i koleżanek (np. wellness) oraz zaangażowaniem społeczności.

Hanna nie może się już doczekać powrotu do pracy, która daje jej tyle ogromnej satysfakcji.

Bardzo podobają mi się zadania i obowiązki osoby związanej z BHP, ponieważ oznaczają one pracę dla innych. Co więcej, ta praca jest bardzo różnorodna – nigdy nie można się w niej nudzić!

Dzieci, Buty, Zwierzaki i Jeszcze Więcej

Kiedy Hanna dołączyła do firmy, była zachwycona, że ​​dyrektor zakładu tak bardzo angażował się we wspieranie różnych kampanii o charakterze charytatywnym i społecznym. Było to dla niej idealne środowisko do tworzenia wartościowych relacji z lokalnymi stowarzyszeniami, a także organizowania imprez charytatywnych na ich rzecz.

Paka dla Zwierzaka - event, który Hanna zorganizowała już dwukrotnie, to zbiórka jedzenia i innych niezbędnych artykułów potrzebnych lokalnemu, Międzygminnemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Oprócz szczytnego celu, akcja cieszy się też powodzeniem ze względu na swoją chwytliwą i rymującą się nazwę.

Nie na tym koniec, Hanna zorganizowała także zbiórkę środków czyszczących dla dzieci z lokalnych rodzin w potrzebie, którą nazwała Czysty Anioł, zajęła się organizacją książkowej zbiórki dla hospicjum z pobliskiego miasta. Także Buty dla Pucybuta były wyrazem jej kreatywności i chęci do działania. Akcja miała na celu zebranie jak największej ilości starego obuwia do naprawy przed przekazaniem ich osobom potrzebującym.

Nauczanie Potęgi Zrównoważonego Rozwoju

Na początku tego roku – w lutym, Hanna została zaproszona do pobliskiego Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim, aby poprowadzić wykład na temat koncepcji Zero Waste - tematu, który jest jej pasją.

W trakcie spotkania, poruszone zostały takie tematy, jak segregacja i zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Hanna poinformowała studentów również o tym, gdzie w ich pobliżu znajdują się najbliższe pojemniki na odpady. Uczniowie dowiedzieli się także, że mimo tego, iż przeciętny Polak produkuje blisko 268 kilogramów śmieci rocznie, to segreguje jedynie około 60% społeczeństwa naszego kraju.

Pokazała, w jaki sposób my, jako jedna firma PPG, osiągamy nasze świetne wyniki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie sprawdzone rozwiązania ochronne dla konstrukcji lądowych i morskich działających w najbardziej wymagających i nieprzyjaznych warunkach.

Następnie, uczniowie poznali triki i ważne, ale łatwe do wdrożenia w codziennym życiu wskazówki, pomagające chronić nasze środowisko dla następnych pokoleń. Hanna jest zaangażowana w dawanie przykładu i inspirowanie innych do robienia tego samego, dlatego nic dziwnego, że prezentacja okazała się dużym sukcesem.

Stawianie na Pierwszym Miejscu Innych Osób, Zwierząt i Środowiska

Hanna jest kimś, kto stawia na pierwszym miejscu inne osoby, zwierzęta i środowisko. I to nie tylko mówiąc o tym, lecz tworząc kreatywne pomysły, a następnie je realizując.

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy słyszy się, że w Lewkowcu dzieje się coś związanego ze zrównoważonym rozwojem, to zawsze Hania jest za to odpowiedzialna.
Jarosław Pukalski, Kierownik działu EHS

Hanna jest naprawdę empatyczną osobą, która chce dzielić się swoją pasją z innymi:

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mam nadzieję, że rozbudzi to u wszystkich chęć niesienia pomocy innym.

Related posts

Peter Votruba-Drzal: Sustainability as a Competitive Advantage
Peter Votruba-Drzal: Sustainability as a Competitive Advantage
Thomas Leuchten: Sustainability as a Body Shop Concept
Thomas Leuchten: Sustainability as a Body Shop Concept
Murat Ayvali: Empowering Abilities in the Sales Network
Murat Ayvali: Empowering Abilities in the Sales Network
Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Back to top