Sustainability
Published: May 26, 2021
Sustainability
Published: May 26, 2021

How Bert Is Teaching Old Paint New Licks

Hoe Bert Oude Verf Nieuw Leven Geeft

Bert Dijkema has had a long history with us at PPG. And by long, we mean almost four decades! Now working at our Amsterdam and Uithoorn sites in the Netherlands, he is helping to put obsolete products to good use by reworking them into new products. But his journey to where he is now is just as fascinating!

“37 Years of History in a Few Sentences”

Today, Bert is our Returned Logistics Department manager (in Dutch, Materialen Ompakken & Distributie, MOD), responsible for reversed logistics, sales of surplus stocks and reworking returned products. And, since 2017, he has also been our site manager for the Amsterdam and Uithoorn locations.

Entrepreneurship, creativity and diversity – that is how I would describe my roles in three words. And it’s why I like my job so much.

But back in 1983, at the age of twenty, Bert started at PPG as a quality control officer at the factory lab of SIGMA COATINGS® in Zaandam. Then, after a learning trajectory, he became production planner and was seconded to the wall paint factory in Uithoorn.

In 1992, Bert joined the start-up team at our then-new Amsterdam factory as planner in the waterborne production department. And from that point onwards, he was unstoppable – moving from planner to supervisor, to department manager, and finally to plant manager, a role he held for five years.

A Connector and a People Person

Bert deals with a diversity of subjects on a daily basis, including quality, logistics, export, customers, and legal issues – sometimes all on the same day – which he says makes his job very dynamic.

Motivated by a sense of entrepreneurship and the opportunity to make a difference, Bert loves that he gets to stay in direct contact with our products. He also creates solutions that turn problems and/or costs into products and profit.

I literally feel and smell the product and stay in contact with the people on the shop floor.

He considers one of the most important tools to be “a good team of people you can rely on”.

I have a wonderful and experienced team of engaged people and together we are always able to beat a challenge using our talents.

Giving New Life to Old Products

Bert tells us that the most interesting part of his reverse logistics role is recycling returned goods into new products through “blending”.

The idea was born in the 1980s when Bert’s predecessor at Sigma Coatings would travel the world with a backpack and paddle to test the quality of Protective and Marine Coatings paint stored at shipping docks. He would sell obsolete stock to the local markets and send the rest back to a warehouse in Amsterdam. It was he who suggested using reworking obsolete materials back into saleable goods. And though the location of this work has since changed, the team still performs this important job.

ppg-2021-architectural-coatings-amsterdam-uithoorn-recycling-shop.jpg
ppg-2021-architectural-coatings-amsterdam-uithoorn-recycling-shop-floor.jpg

Returned goods of similar nature are mixed together, quality tested, brought back up to spec and returned as a B choice brand for special customers and outlets.

Last year we received 638 kiloliters of materials. 99% of it was reused, reworked, or sold. Less than 1% became waste.

Live Your Life as It Comes

When he was 15, Bert wasn’t interested in school, but in making music. He was a guitarist but changed to bass at the age of seventeen and had dreams of being a musician.

I played in a lot of bands and toured in Japan with a rock band called Valentine.

Today, Bert and his wife, they have been married 26 years, have two daughters (30 and 24 years) and a grandson, Frenkie, who was born in August 2020.

ppg-2021-bert-dijkema-architectural-coatings-bass-guitar-player-25-years-ago.jpg

An important life lesson was realizing that by becoming a quality controller and learning on the job, he was able to develop himself in a completely different way.

It brought me to where I am now – without having a high level of education or chasing a career. Stay with yourself, use your talent and live your life as it comes.

Bert Dijkema heeft een lange geschiedenis bij ons bij PPG. En met lang bedoelen we bijna vier decennia! Nu werkt hij op onze sites in Amsterdam en Uithoorn in Nederland en helpt hij verouderde producten een nuttige bestemming te geven door ze om te vormen tot nieuwe producten. Maar zijn reis naar waar hij nu is, is net zo fascinerend!

“37 Jaar Geschiedenis in een Paar Zinnen”

Tegenwoordig is Bert manager van ons MOD, Materialen Ompakken & Distributie, verantwoordelijk voor retourlogistiek, verkoop van overtollige voorraden en het opnieuw bewerken van geretourneerde producten. En sinds 2017 is hij ook onze sitemanager voor de locaties Amsterdam en Uithoorn.

Ondernemerschap, creativiteit en diversiteit - zo zou ik mijn rollen in drie woorden omschrijven. En daarom vind ik mijn werk zo leuk.

Maar al in 1983, op twintigjarige leeftijd, begon Bert bij PPG als kwaliteitscontroleur in het fabriekslaboratorium van SIGMA COATINGS® in Zaandam. Na een leertraject werd hij productieplanner en werd hij gedetacheerd bij de muurverffabriek in Uithoorn.

In 1992 trad Bert toe tot het startup-team van onze (toen nieuwe) fabriek in Amsterdam als planner op de watergedragen-productieafdeling. Vanaf dat moment was hij niet meer te stoppen: van planner naar supervisor, naar afdelingsmanager en uiteindelijk naar plantmanager, een functie die hij vijf jaar lang heeft bekleed.

Een Verbinder en een Mensen-mens

Bert houdt zich dagelijks bezig met uiteenlopende onderwerpen, zoals kwaliteit, logistiek, export, klanten en juridische zaken - soms allemaal op dezelfde dag - wat zijn baan naar eigen zeggen zeer dynamisch maakt.

Gemotiveerd door een gevoel van ondernemerschap en de kans om een verschil te maken, vindt Bert het geweldig dat hij in direct contact blijft met onze producten. Hij creëert ook oplossingen die problemen en/of kosten omzetten in producten en winst.

Ik voel en ruik letterlijk het product en blijf in contact met de mensen op de winkelvloer.

Een van de belangrijkste instrumenten is volgens hem "een goed team van mensen op wie je kunt vertrouwen".

Ik heb een geweldig en ervaren team van betrokken mensen en samen zijn we altijd in staat om met onze talenten een uitdaging succesvol aan te gaan.

Nieuw Leven Geven aan Oude Producten

Bert vertelt ons dat het meest interessante deel van zijn rol in de retourlogistiek bestaat uit het recyclen van geretourneerde producten tot nieuwe producten via "blending".

Het idee ontstond in de jaren '80 toen Berts voorganger bij Sigma Coatings de wereld rondreisde met een rugzak en peddel om de kwaliteit te testen van Protective & Marine Coatings-verf die was opgeslagen in havens. Hij verkocht incourante voorraden aan de lokale markten en stuurde de rest terug naar een magazijn in Amsterdam. Hij was het die voorstelde om incourante materialen om te zetten in verkoopbare goederen. En hoewel de locatie van dit werk sindsdien is veranderd, voert het team dit belangrijke werk nog steeds uit.

ppg-2021-architectural-coatings-amsterdam-uithoorn-recycling-shop.jpg
ppg-2021-architectural-coatings-amsterdam-uithoorn-recycling-shop-floor.jpg

Geretourneerde producten van vergelijkbare aard worden samengevoegd, op kwaliteit getest, weer op specificatie gebracht en als B-keuzemerk aangeboden aan speciale klanten en verkooppunten.

Vorig jaar ontvingen we 638 kiloliter aan materialen. 99% daarvan werd hergebruikt, herbewerkt of verkocht. Minder dan 1% werd afval.

Leef je Leven zoals Het Komt

Toen hij 15 was, was Bert niet geïnteresseerd in school maar in muziek maken. Hij was gitarist maar stapte op zijn zeventiende over naar bas en droomde ervan muzikant te worden.

Ik speelde in veel bands en toerde in Japan met een rockband genaamd Valentine.
 

Inmiddels hebben Bert en zijn vrouw, ze zijn 26 jaar getrouwd, twee dochters (30 en 24 jaar) en een kleinzoon, Frenkie, die in augustus 2020 is geboren.

ppg-2021-bert-dijkema-architectural-coatings-bass-guitar-player-25-years-ago.jpg

Een belangrijke levensles was het besef dat hij, door kwaliteitscontroleur te worden en al doende te leren, zichzelf op een heel andere manier kon ontwikkelen.

Het heeft me gebracht waar ik nu ben - zonder een hoge opleiding te hebben of een carrière na te jagen. Blijf bij jezelf, gebruik je talent en leef je leven zoals het komt.

Related posts

Peter Votruba-Drzal: Sustainability as a Competitive Advantage
Peter Votruba-Drzal: Sustainability as a Competitive Advantage
Thomas Leuchten: Sustainability as a Body Shop Concept
Thomas Leuchten: Sustainability as a Body Shop Concept
Murat Ayvali: Empowering Abilities in the Sales Network
Murat Ayvali: Empowering Abilities in the Sales Network
Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Back to top