Sustainability
Published: February 03, 2021
Sustainability
Published: February 03, 2021

‘Working in Environment, Health and Safety Is a Calling’

'Werken op het gebied van EHS (Environment, Health and Safety) is een roeping'

« Travailler dans le domaine de l'Hygiène, Sécurité et Environnement est une vocation »

Meet Kim Coppieters, our environment, health and safety (EHS) manager from Belgium, and a true advocate of everything our EHS organization stands for. Kim shares both the challenges and amusements of working in EHS, and everything in between, and how she personally copes with the changes COVID-19 has brought.

I truly believe that working in EHS is a calling: you’re either made for it or you’re not. I’ve always been a very caring person, but since an unfortunate accident in my previous job, it’s my personal goal to never go through something like that again. For all colleagues, family and friends.

Double the Scope

Kim joined us two years ago and is our EHS manager for Belgium and our field safety manager for Belgium and the Netherlands, based at the Protective and Marine Coatings (PMC) site in Deurne, Belgium. Although some people might see it as a challenge, she enjoys having two roles as it means she is never bored.

I could be reviewing a process hazard analysis in the morning, and discussing ergonomics in stores in the afternoon.

It’s Not the Same Since COVID-19

While her colleagues had to work from home, Kim remained on site during most of the first wave of the pandemic. She now takes turns at the office with her colleague, but greatly misses the face-to-face camaraderie, support and laughter during coffee breaks.

It’s not the same, but we got used to it!

While the main topic in her department right now is COVID-19, Kim says the situation has become “manageable” from an EHS point of view.

We received a lot of support from PPG, and there’s always somebody available to help.

She actually remembers far more challenging times. At her previous company, Kim had the very unfortunate situation at one of her construction sites where an employee took a fall.

The very worst thing that can happen is for someone to have an accident. Your job is to prevent incidents and make sure everybody goes home safely. It was a time of endless reporting and long meetings, but also of true friendship and support.

Since then, she makes it her personal goal to never let it happen again.

You Know You’re in EHS When…

However, there is a much lighter side to her job. Kim tells us the tell-tale signs that you are part of the EHS team.

… when you find yourself listing the health and safety hazards on construction sites you pass on a stroll around the neighborhood with friends and family…

… when you can’t watch television programs about house restorations because their work is so unsafe most of the time…

… when your family starts conversations with “I know it’s not that safe, but…” even though you haven’t said anything… (yet).

Kim’s COVID-19 Gift to Herself

Kim is always looking for the answer to the question: “Where do I want to be in three years?” It’s hard as there are so many things she’s passionate about! She is currently looking for some extra training in process safety, but is also very interested in productivity and engagement.

I can’t help it – sometimes I lose myself in research or reporting and I forget what time it is. Even at home!

But the pandemic helped Kim see that she needed to balance her time better. She took part in a course designed to help her become more productive some months ago that opened her eyes.

As a COVID-19 gift to myself, I took an online productivity course and started my ’Burnout Coach’ training!

Maak kennis met Kim Coppieters, onze manager voor milieu, gezondheid en veiligheid (environment, health and safety - EHS) in België en een echte voorvechter van alles waar onze EHS-organisatie voor staat. Kim deelt zowel de uitdagingen als de leuke kanten van het werken op het gebied van EHS, en alles daartussenin, en hoe zij zelf omgaat met de veranderingen die COVID-19 met zich heeft meegebracht.

Ik geloof echt dat werken op het gebied van EHS een roeping is: je bent ervoor gemaakt of niet. Ik ben altijd een zeer zorgzaam persoon geweest, maar sinds een ongelukkig voorval tijdens mijn vorige baan is het mijn persoonlijke doel om nooit meer zoiets mee te maken. Voor alle collega's, familieleden en vrienden.

Een dubbele impact

Kim kwam twee jaar geleden bij ons werken als EHS-manager en field safety manager voor België en Nederland. Ze is werkzaam vanuit de locatie Protective and Marine Coatings (PMC) in Deurne, België. Hoewel sommigen dit misschien als een uitdaging zouden zien, vindt Kim het leuk om twee functies te hebben, want zo hoeft ze zich nooit te vervelen.

Het kan zo zijn dat ik 's morgens een proces-risicoanalyse doorneem en 's middags de ergonomie in winkels bespreek.

Sinds COVID-19 is het niet meer hetzelfde

Terwijl haar collega vanuit huis moest werken, bleef Kim tijdens het grootste deel van de eerste golf van de pandemie op locatie. Nu wisselen zij en haar collega elkaar af op kantoor, maar ze mist het gezelschap, de steun en het plezier tijdens koffiepauzes.

Het is niet meer hetzelfde, maar we zijn eraan gewend geraakt!

Hoewel COVID-19 nu het belangrijkste onderwerp is op haar afdeling, vertelt Kim dat de situatie vanuit EHS-oogpunt 'beheersbaar' is geworden.

We hebben veel steun gehad van PPG, en er is altijd iemand beschikbaar om te helpen.

Ze herinnert zich tijden die nog veel uitdagender waren. Bij haar vorige bedrijf is er een zeer ongelukkige situatie ontstaan op een van haar bouwplaatsen toen een werknemer ten val kwam.

Het ergste wat er kan gebeuren is dat iemand een ongeluk krijgt. Het is jouw taak om ongelukken te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuiskomt. Het was een periode van eindeloos rapporteren en lange vergaderingen, maar ook van echte vriendschap en steun.

Sindsdien is het haar persoonlijke doel om zoiets nooit meer te laten gebeuren.

Je weet dat je te maken hebt met iemand van EHS als...

Maar haar baan heeft ook een luchtigere kant. Kim vertelt ons de tekenen die verraden dat iemand onderdeel uitmaakt van het EHS-team.

... als je merkt dat je de gezondheids- en veiligheidsgevaren opnoemt van de bouwplaatsen waar je langsloopt tijdens een wandeling in de buurt met vrienden en familie...

... als je niet naar televisieprogramma's over restauraties van huizen kunt kijken, omdat zij meestal niet veilig werken ...

... als je familieleden gesprekken beginnen met „Ik weet dat het niet veilig is, maar...” ook al heb je (nog) niets gezegd...

Het COVID-19-cadeau van Kim aan zichzelf

Kim is altijd op zoek naar het antwoord op de vraag: “Waar zie ik mezelf over drie jaar?” Die vraag is lastig, want er zijn zoveel dingen die ze leuk vindt! Op dit moment is ze op zoek naar extra training op het gebied van procesveiligheid, maar ze is ook erg geïnteresseerd in productiviteit en betrokkenheid.

Ik kan er niets aan doen - soms verlies ik mezelf in onderzoek of rapporteren en dan vergeet ik de tijd. Zelfs thuis!

Maar door de pandemie ziet Kim in dat ze haar tijd beter in balans moet brengen. Ze nam enkele maanden geleden deel aan een cursus die haar heeft geholpen om productiever te zijn en die haar nieuwe inzichten heeft gegeven.

Als COVID-19-cadeau aan mezelf heb ik deelgenomen aan een online productiviteitscursus en begon ik mijn opleiding voor burn-outcoach!

Rencontrez Kim Coppieters, notre responsable Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) en Belgique, qui incarne véritablement tout ce que notre organisation HSE représente. Kim nous fait partage des défis et des réjouissances du travail dans le domaine de l'HSE, et tout ce qui se trouve entre les deux, et nous confie comment elle fait personnellement face aux changements engendrés par la COVID-19.

Je crois sincèrement que travailler dans le domaine de l'HSE est une vocation : soit vous êtes fait pour ça, soit vous ne l'êtes pas. J'ai toujours été une personne très attentionnée, mais depuis un malheureux accident dans mon précédent emploi, mon objectif personnel est de ne plus jamais vivre une telle chose. Pour tous mes collègues, ma famille et mes amis.

Doubler la portée

Kim nous a rejoint il y a deux ans. Elle est notre responsable HSE pour la Belgique et notre responsable de la sécurité sur le terrain pour la Belgique et les Pays-Bas, basée sur le site de Protective and Marine Coatings (PMC) à Deurne, en Belgique. Bien que certaines personnes puissent y voir un défi, elle aime avoir deux casquettes car cela signifie qu’elle ne s’ennuie jamais.

Je peux très bien passer en revue une analyse des risques liés aux processus HSE le matin, et discuter de l'ergonomie dans les magasins l'après-midi.

Ce n'est plus la même chose depuis la COVID-19

Bien que son collègue ait dû travailler à domicile, Kim est restée sur place pendant la majeure partie de la première vague de la pandémie. À présent, elle et son collègue se relaient au bureau, mais la camaraderie, le soutien et les rires pendant les pauses café lui manquent énormément.

Ce n'est pas la même chose, mais on s'y est habitué !

Bien que le principal sujet de son département soit actuellement la COVID-19, Kim affirme que la situation est devenue « gérable » du point de vue de l'HSE.

Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de PPG, et il y a toujours quelqu'un de disponible pour nous aider.

Elle se souvient en fait de périodes bien plus difficiles. Dans son ancienne entreprise, Kim a connu la situation très regrettable sur l’un de ses chantiers de construction où un employé a fait une chute.

La pire chose qui puisse arriver, c'est qu'une personne ait un accident. Votre travail consiste à prévenir les incidents et à vous assurer que tout le monde rentre chez lui en toute sécurité. C'était une époque de rapports interminables et de longues réunions, mais aussi d’amitié véritable et de soutien.

Depuis lors, elle s'est fixée comme objectif personnel de ne plus jamais laisser cela se reproduire.

Vous savez que vous travaillez dans l’HSE quand...

Cependant, son travail comporte un aspect beaucoup plus léger. Kim nous fait part des signes qui révèlent que vous faites partie de l’équipe HSE.

... quand vous vous retrouvez à énumérer les dangers pour la santé et la sécurité sur les chantiers de construction que vous rencontrez en vous promenant avec vos amis et votre famille...

... quand vous ne pouvez pas regarder les émissions TV sur la restauration de maisons parce que leur travail est si peu sécurisé la plupart du temps...

... quand votre famille commence ses discussions en disant : « Je sais que ce n'est pas très sécurisé, mais... », même si vous n'avez (encore) rien dit...

Le cadeau COVID-19 de Kim à elle-même

Kim cherche toujours la réponse à la question : « Où est-ce que je voudrais être dans trois ans ? » C'est difficile car il y a tant de choses qui la passionnent ! Elle est actuellement à la recherche d'une formation supplémentaire en matière de sécurité des processus HSE, mais s'intéresse également beaucoup à la productivité et à l'engagement.

Je n'y peux rien faire – parfois je me perds dans la recherche ou la rédaction de rapports, et j'oublie l'heure qu'il est. Même à la maison !

Mais la pandémie a permis à Kim de voir qu'elle devait mieux équilibrer son temps. Il y a quelques mois, elle a participé à un cours conçu pour l'aider à devenir plus productive et qui lui a ouvert les yeux.

Comme cadeau COVID-19 à moi-même, j'ai suivi un cours en ligne sur la productivité et j'ai commencé ma formation de ‘Coach Burnout’ ! 

Related posts

Peter Votruba-Drzal: Sustainability as a Competitive Advantage
Peter Votruba-Drzal: Sustainability as a Competitive Advantage
Thomas Leuchten: Sustainability as a Body Shop Concept
Thomas Leuchten: Sustainability as a Body Shop Concept
Murat Ayvali: Empowering Abilities in the Sales Network
Murat Ayvali: Empowering Abilities in the Sales Network
Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Inês Brandão: Better Rubber Meets the Road
Back to top