Community
Published: March 16, 2022
Community
Published: March 16, 2022

Jiří Provides “Treasured” Technical Support at a Local Shelter

Jiří poskytuje „vzácnou“ technickou podporu v místním azylovém domě

Jiří Pospíšil has been supporting the COLORFUL COMMUNITIES® projects in Brno ever since their beginning. Never one to turn down a challenge or the chance to help those in need, Jiří puts his heart and soul into being the best technical support he can be.

Offering a Colorful Helping Hand

Our first completed Colorful Communities project of 2022 took place at the women’s shelter Sv. Markéta, part of the Diecézní Charita Brno.

The biggest of its kind in the Czech Republic, the shelter offers its 28 flats to homeless mothers, pregnant women and victims of domestic violence for one year at a time while they support them in getting back on their own feet.

Sv. Markéta has been the Brno Shared Services Centre’s Charity Partner for the last two years. The CSR team has held several fundraising activities for them, including raffles, personal challenges, online donations, purchasing Christmas presents and arranging stronger Wi-Fi for remote learning!

Unfortunately, the state of the shelter’s hallways was bad, with holes in the plaster and the walls needing reparation and repainting.

In It from the Beginning

Jiří is one of our technical sales representatives based in Brno, Czech Republic, and it is his job to deal with technical and sales matters for the South Moravia and Vysočina regions. He’s only in the office one or two days a week. Otherwise, he’s on the road tracking down new customers.

He is also responsible for training employees of Dům Barev, the biggest integrated network of paint stores in the Czech Republic, but he likes to be in touch also with the independent customers in the region. Courses include two-day training for sellers who learn how to work with our product portfolio.

I like challenges and I am embarking on some new projects right now. These are things that keep moving me forward.

Jiří joined the first local Colorful Communities project back in 2016 and has worked on them every year since. So everyone knew whom to turn to when it was decided they would renovate the halls of the Sv. Markéta building.

I knew from the beginning that I would be happy to get involved again this year.
ppg-2016-jiri-pospisil-brno-czech-republic-colorful-communities.jpg
ppg-2016-jiri-pospisil-brno-czech-republic-colorful-communities-2.jpg
ppg-2019-brno-czech-republic-colorful-communities-volunteers.jpg
ppg-2019-jiri-pospisil-brno-czech-republic-colorful-communities.jpg

“Our Treasured Technical Support”

Jiří became the technical support for this project, recommending materials and technological procedures. He tells us that he likes being able to "touch the colors and work with them”, so, of course, he got his hands colorful too!

He was always there, at the end of the phone, or picking up the product in the morning, or guiding the volunteers in their work. He is our treasured technical support – without him, the project would not have happened.
Lucie Burianova, communication manager, community engagement EMEA

Jiří loves these projects as he gets to meet people from different networks and share experience with each other. He also enjoys being surprised by his colleagues’ handy skills.

Some people are afraid to take the products in their hands and work with it. But there is nothing to worry about, it is about giving it a go.

Choosing Cleanable Ceramic Colors

In total, 49 volunteers contributed more than 350 volunteering hours during four days to renovating the hallways on five floors of the building, the railing throughout and the hobby room. Vivien Lattenberg, EMEA lease coordinator and a muralist in her free time, created a beautiful mural in the garden.

A special tie-dye finish was created on the freshly painted walls – something the volunteers learned onsite. It was chosen to help mask any future damage to the paintwork caused by the huge amount of traffic it sees (strollers, children’s hands, etc.).

For the same reason, Jiří recommended using our special washable PRIMALEX® Ceramic paints. Thanks to their unique properties that minimize the penetration of liquid impurities, Primalex Ceramic lets you simply wipe off stains made from things like ketchup, chocolate and markers – a favorite for schools and parents!

The team used approximately 250 liters, choosing 11 of the range’s 23 shades.

We are very grateful to PPG for this whole project and for all the other supporting activities done over the two-year period.
Mgr. Monika Žewucká, head of Sv. Markéta shelter
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-before.jpg
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-after-mural.jpg
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-before-2.jpg
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-after-mural-2.jpg

A Family and Community Focus

When Jiří is not going above and beyond the call of duty to help his community, he’s putting his family and home first.

He is also actively engaged with the voluntary firefighters in his village. In fact, after the recent tornado in nearby Hodonín, his firefighting team volunteered their time, helping to clear away debris.

Of course, he was also involved with other aspects of the relief support, including a financial grant to the Diecézní charita Brno relief fund, a large product donation to Red Cross for distribution to low-income families, seniors and single parents in the affected area, and a further massive donation of product to elementary and high schools and kindergartens in the area. Even in his spare time, Jiří is supporting his community in times of need!

Jiří Pospíšil podporuje projekty COLORFUL COMMUNITIES® v Brně již od jejich počátku. Jiří nikdy neodmítne výzvu nebo příležitost pomoci potřebným. Dává své srdce a duši do toho, aby byl nejlepší technickou podporou, jakou může být.

Nabízím pomocnou ruku

Náš první dokončený projekt Colorful Communities roku 2022 se uskutečnil v ženském azylovém domě Sv. Markéty, který je součástí Diecézní Charity Brno.

Největší azylový dům svého druhu v České republice nabízí svých 28 bytů matkám bez domova, těhotným ženám a obětem domácího násilí na jeden rok, čímž podporuje jejich snahu postavit se na vlastní nohy.

Domov sv. Markéty je poslední dva roky charitativním partnerem Centra sdílených služeb Brno. Tým dobrovolníků zaměstnanců PPG (CSR tým) pro ně uspořádal několik finančních sbírek, včetně tomboly, osobních výzev, nákupu balíčků se školními potřebami, nákupu vánočních dárků a zajištění lepšího Wi-Fi pokrytí pro distanční výuku!

Bohužel stav chodeb domova byl v tak kritickém stavu, že vyžadoval kompletní opravu a nové vymalování.

Zapojený od začátku

Jiří je náš technicko - obchodních zástupce se sídlem v Brně a jeho náplní práce je řešit technické a obchodní záležitosti pro regiony jižní Morava a Vysočina.

Je také zodpovědný za školení zaměstnanců prodejen Dům Barev, největší specializované sítě prodejen barev v ČR. Rád je v kontaktu i s ostatními zákazníky v regionu. Jeho pracovní náplní jsou i dvoudenní školení pro prodejce, kteří nabízejí portfolio PPG produktů širokému spektru zákazníků.

Mám rád výzvy a právě teď se pouštím do nových projektů. To jsou věci, které mě neustále posouvají dál.

Jiří se do prvního lokálního projektu Colorful Communities zapojil již v roce 2016 a od té doby na nich pracuje každý rok. Každý tedy věděl, na koho se obrátit, když bylo rozhodnuto o rekonstrukci domova Sv. Markéty.

Od začátku jsem věděl, že se letos rád zapojím znovu.
ppg-2016-jiri-pospisil-brno-czech-republic-colorful-communities.jpg
ppg-2016-jiri-pospisil-brno-czech-republic-colorful-communities-2.jpg
ppg-2019-brno-czech-republic-colorful-communities-volunteers.jpg
ppg-2019-jiri-pospisil-brno-czech-republic-colorful-communities.jpg

„Naše cenná technická podpora“

Jiří se stal technickou podporou tohoto projektu, doporučil materiály a technologické postupy. Říká, že se mu líbí, když si může „na barvy sáhnout a pracovat s nimi“.

Vždy tam byl, ráno vyzvedl produkty a připravil k aplikaci. Vedl dobrovolníky při jejich práci a byl nám po ruce až do konce. Je naší cennou technickou podporou – bez něj by projekt nevznikl.
Lucie Burianova, communication manager, community engagement EMEA

Jiří tyto projekty podporuje, protože se setkává s lidmi z různých oddělení a rád se podělí o své zkušenosti. Také se rád nechá překvapit dovednostmi svých kolegů.

Někteří kolegové mají respekt z toho, vzít produkty do rukou a pracovat s nimi. Ale není se čeho bát, jde o to to zkusit.

Výběr čistitelných omyvatelných barev

Celkem 49 dobrovolníků přispělo během čtyř dnů více než 350 dobrovolnickými hodinami na rekonstrukci chodeb v pěti podlažích budovy, zábradlí v celém objektu a zájmové místnosti. Vivien Lattenberg, EMEA lease coordinator a ve svém volném čase malířka, vytvořila na zahradě nádhernou nástěnnou malbu.

Na čerstvě natřených stěnách byla vytvořena speciální povrchová úprava batikou – něco, co se dobrovolníci naučili na místě. Tato úprava byla vybrána, aby pomohla zamaskovat jakékoli budoucí poškození nátěru způsobené velkým provozem (kočárky, dětské ruce atd.).

Ze stejného důvodu Jiří doporučil použít naše speciální omyvatelné barvy PRIMALEX® Ceramic. Díky svým jedinečným vlastnostem, které minimalizují pronikání tekutých nečistot, vám Primalex Ceramic umožní jednoduše setřít skvrny od věcí, jako je kečup, čokoláda a fixy – není divu, že tato řada je oblíbená školami a rodiči!

Tým použil přibližně 250 litrů barev a na výmalbu si vybral 11 z 23 odstínů řady.

Jsme velmi vděční PPG za celý tento projekt a za všechny další podpůrné aktivity provedené v průběhu dvou let.
Mgr. Monika Žewucká, ředitelka domova Sv. Markéta
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-before.jpg
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-after-mural.jpg
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-before-2.jpg
ppg-2022-brno-czech-republic-colorful-communities-after-mural-2.jpg

Zaměření na rodinu a komunitu

Když Jiří nechodí nad rámec svých pracovních povinností pomáhat na těchto projektech, staví na první místo rodinu a domov.

Je také aktivním členem dobrovolných hasičů ve své obci. Jeho hasičský tým se totiž po nedávném tornádu v nedalekém Hodoníně dobrovolně věnoval a pomáhal s odklízením trosek.

Samozřejmě se podílel i na dalších formách pomoci, včetně finančního grantu pro pomocný fond Diecézní charity Brno, velkého daru produktů Červenému kříži na distribuci rodinám s nízkými příjmy, seniorům a samoživitelům v postižené oblasti, a dalšího darování našich produktů základním, středním a mateřským školám v okolí. I ve svém volném čase Jiří podporuje svou komunitu, kdykoliv je to potřeba!

Related posts

Julien Bauer: Donating PPG LINQ to Start the Engines of Refinishing Schools
Julien Bauer: Donating PPG LINQ to Start the Engines of Refinishing Schools
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Back to top